19.07.2021

Zákazník - DOPRAVOPROJEKT

DOPRAVOPROJEKT
DOPRAVOPROJEKT - projektové práce a inžiniersko-konzultačné služby

Predmetom činnosti spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s. je projektovanie predovšetkým dopravnej infraštruktúry (hlavne cestnej a železničnej), inžinierskych, vodohospodárskych a pozemných stavieb. Spoločnosť okrem zhotovovania všetkých typov projektovej dokumentácie zabezpečuje aj inžiniersku činnosť, autorský dozor, stavebný dozor a poskytuje konzultačné služby.

Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s. sa špecializuje aj na projektovanie systémov hromadnej dopravy vrátane koľajovej dopravy, objektov pre riečnu dopravu a prístavov, preložiek vodných tokov a inžinierskych sietí. Jej odborníci riešia aj geotechnické problémy rôzneho charakteru a prostredníctvom dcérskej spoločnosti aj geologický prieskum. Spoločnosť taktiež vypracováva dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Prechod na projektovanie v 3D a BIM

Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s. sa v súčasnosti zameriava na postupný prechod z projektovania v 2D na projektovanie v 3D, na čo jej slúžia softvérové produkty spoločnosti Autodesk a Bentley Systems a na následné vytváranie informačných modelov v 3D (BIM modelov) na základe požiadaviek objednávateľov.

Tieto náročné úlohy nás nútia k tomu aby sme ako partnera pre dodávku CAD / BIM technológií mali spoľahlivého a skúseného partnera, ktorý nám pravidelne predstaví nové technológie, pomôže pri riešení problémov a zabezpečí aj kvalitné vzdelávanie našich projektantov v rôznych oblastiach našej projekčnej činnosti. Takého spoľahlivého partnera sme pred pár rokmi našli v podobe spoločnosti CAD Studio teraz už európskej spoločnosti Arkance Systems.

Školenia od Arkance Systems

Keďže softvéry pre projektovanie v oblasti stavebníctva sa z roka na rok vyvíjajú a rozširujú, rozhodli sme sa tento rok pre našich projektantov zrealizovať v rámci interného vzdelávania zamestnancov školenia, ktoré by im zjednodušili splniť vyššie spomenuté úlohy.

Požiadali sme nášho partnera Arkance Systems s požiadavkami na individuálne školenia pre začiatočníkov na softvér Revit, Civil 3D a Infraworks. Samozrejmou požiadavkou v dnešnej kritickej dobe COVID-19 bolo aby sa školenia zealizovali vzdialenou formou – online prepojením.

Most a rýchlostná cesta (Infraworks)
Most a rýchlostná cesta (Infraworks)

Firma Arkance Systems pružne reagovala na naše požiadavky a na základe nášho zadania vytvorila individuálne osnovy na jednotlivé softvéry, a to Revit pre projektantov v profesii mosty, Infraworks vhodný pre koncepčný návrh cestných stavvieb pre senior projektantov a Civil 3D – pre projektantov v profesii cesty. Pracovníci spoločnosti Arkance Systems zabezpečili a pripravili techologickú komunikačnú platformu, školiace podklady a datasety.

Školenie pre prácu so softvérom Infraworks bolo jednodňové, pre Civil 3D trojdňové a pre Revit dvojdňové. Všetky školenia boli vedené na vysokej profesionálnej úrovni zo strany školiacej organizácie a okrem iného projektanti boli oboznámení aj s helpdeskom spoločnosti Arkance Systems a s doplnkovými nástrojmi vyvinutými touto spoločnosťou, ktoré uľahčujú prácu v uvedených softvéroch.

Naša spoločnosť môže len odporučiť školenia organizované a zabezpečné spoločnosťou Arkance Systems, na ktorú by sme sa aj v budúcnosti radi obrátili s požiadavkou na ďalšie školenia vo vyšie uvedených softvéroch pre 3D projektovanie.

Kontakt:

DOPRAVOPROJEKT a.s.

Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava
https://dopravoprojekt.sk/
Ing. Zuzana Gimerská – vedúca technického odboru

Dodávateľ: Arkance Systems

Termín: február 2021

Stav: Softvérový balík AEC Collection, – funkčný, v prevádzke

Mimoúrovňová križovatka na rýchlostnej ceste (Infraworks)
Mimoúrovňová križovatka na rýchlostnej ceste (Infraworks)
3D model mosta (Revit)
3D model mosta (Revit)
Výstúž podpery mosta v 3D (Revit)
Výstúž podpery mosta v 3D (Revit)
Dopravný terminál železničnej stanice (Revit)
Dopravný terminál železničnej stanice (Revit)
Jednotné centrum riadenia dopravy (Revit)
Jednotné centrum riadenia dopravy (Revit)

Novinky a zprávy