Tyto všeobecné smluvní podmínky společnosti Arkance Systems CZ s.r.o. upravují právní vztahy ze smluv uzavřených mezi společností Arkance Systems CZ s.r.o. (IČ: 26197081) jako dodavatelem a zákazníkem.

Těmito všeobecnými smluvními podmínkami se řídí právní vztahy z veškerých smluv kupních, smluv o dílo, smluv servisních, smluv o poskytování digitálního obsahu, kterými jsou zejména smlouvy o převodu licencí software a smlouvy o poskytnutí služby subscription a jejich kombinace, pokud je společnost Arkance Systems CZ s.r.o. na straně prodávajícího, zhotovitele či poskytovatele, není-li stranami konkrétní smlouvy výslovně písemně dohodnuto jinak.

PDF dokument ke stažení:

Všeobecné obchodní podmínky Arkance Systems CZ
Další zajímavé stránky