14.07.2021

Zákazník - ČEZ Energetické služby

Společnost ČEZ Energetické služby zajišťuje komplexní služby v oblasti provozování energetických hospodářství, veřejného osvětlení, dodávky plynů, pitné vody, provozní vody a provozování čistírny odpadních vod.

Dále je dodavatelem energetických staveb a projektů energetických úspor pro municipality, průmyslové podniky a rozsáhlejší energetické celky ve všech oblastech. Realizuje elektromontážní činnost na napěťové hladině VN a VVN, především v oblasti rozvoden, a dále zabezpečuje systematicko i poruchovou údržbu a opravy provozovaných zařízení.

Celopodnikový systém GIS

Na všechny výše uvedené agendy spojené s provozem zařízení a správou majetku je využíván systém GIS, který byl ve společnosti implementován již v roce 2013.

Původní řešení implementované nad produkty společnosti Autodesk (AutoCAD Map 3D a Infrastructure Map Server) bylo v roce 2015 rozšířeno o veřejnou aplikaci Vyjadřovací portál za účelem elektronizace a automatizace zpracování žádostí o vyjádření o existenci sítí.

V roce 2018 došlo k další modernizaci řešení, a to nasazením aplikace twiGIS M, responzivní webové mapové aplikace, která odpovídá aktuálním potřebám a požadavkům uživatelů na práci s daty GIS. Postupným nasazováním jednotlivých komponent a aplikací se ze systému GIS stalo celopodnikové řešení twiGIS Pack L – ucelená sada moderních nástrojů pro přípravu, editaci a publikování GIS dat z různých formátů v desktopovém a mobilním prostředí.

Hlavní komponenty twiGIS Pack L

Databáze GIS a Integrační rozhraní

Jádrem celého řešení je databáze Microsoft SQL Server. Databáze obsahuje veškerá data v podobě datového modelu, který pomocí tabulek, relací, databázové logiky a metadat modeluje objekty reálného světa. Celkový datový model je tvořen komponentami, které vycházejí ze standardních datových modelů společnosti Arkance Systems pro jednotlivé agendy (Elektřina, Voda, Plyn, Veřejné osvětlení, Mapa areálů, Katastr, …).

Systém GIS je dále integrován na software třetích stran, a to konkrétně na systémy SAP (evidence majetku) a SYNERGIT (evidence provozních distribučních zařízení).

AutoCAD Map 3D a Oborové modely

Nástroje určené zejména pro správce dat, kteří vytvářejí nová grafická data a starají se o datový model. Právě na správu datového modelu a podporu životního cyklu všech dat je využívána technologie Oborových modelů, která umožňuje prostřednictvím konfigurovatelných formulářů, pravidel prvků, vazeb a další datové logiky efektivně pracovat s grafickými i s popisnými informacemi.

Aplikace twiGIS

Aplikace twiGIS je rozdělena do několika tematických projektů (publikuje několik oddělených „podaplikací“), tak aby odpovídala potřebám konkrétní divize. Zaměstnanci společnosti mají přístup jen do těch projektů, které se vztahují k jejich profesi. Toto rozdělení je především z důvodu efektivity a rychlosti práce. Zaměstnanec má k dispozici pouze data, která jsou potřebná pro jeho činnost.

Aplikace twiGIS je přímo napojena na databázi GIS a mimo práci s grafi ckými daty umožňuje pracovat s atributovými hodnotami (vícenásobné filtrování, exporty dat, zobrazení podrobných informací o prvku, …). TwiGIS je ve společnosti ČEZ ES důležitou aplikací, která efektivní a intuitivní formou poskytuje zaměstnancům informace, a to jak v kanceláři, tak přímo v terénu.

Vyjadřovací portál

Umožňuje projektantům, samosprávě i občanům získat rychlou pohodlnou cestou nutná data a informace k vyjádření o existenci provozovaných sítí, včetně dalších analytických podkladů, a to především díky napojení aplikace na provozovaný systém GIS.

„Nasazení aplikace Vyjadřovacího portálu nám výrazně zjednodušilo a zrychlilo proces vyjadřování k existenci inženýrských a energetických sítí, což přineslo výhody zejména našim zákazníkům a žadatelům o vyjádření. S výhodou bylo využito všech dat ze systému GIS. Pro další zefektivnění našich služeb a interních procesů jsme se rozhodli využít aplikaci twiGIS, jejíž nasazení výrazně zrychlí práci a přístup k potřebným datům a sítím
jak v terénu, tak v procesu řízení inženýrských sítí ČEZ ES.“

Ing. Jaromír Vítek, vedoucí oddělení Integrovaného řízení kvality

Aplikace twiGIS - Místnosti - klikněte pro větší obrázek
Aplikace twiGIS - Rozvody koksárenského plynu - klikněte pro větší obrázek
PDF dokument ke stažení
Podnikový geoportál twiGIS Pack L ve společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. (PDF)

Novinky a zprávy