CS Railway Tools od Arkance Systems - ikona produktu

Railway Tools

Nadstavba Railway Tools, vyvinutá ve spolupráci s firmou PROJEKT servis spol. s r.o., rozšiřuje projekční aplikaci Autodesk Civil 3D o sadu nástrojů umožňujících návrh železniční infrastruktury podle českých a slovenských norem.

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Aplikace Railway Tools pro Autodesk Civil 3D

Mezi základní funkce patří konstrukce železničního oblouku včetně definovaného převýšení, generování podélných profilů, vkládání jednoduchých, obloukových a křižovatkových výhybek a nechybí ani vzorové šablony železničního svršku jednokolejné a dvoukolejné trati. Aplikace rovněž nabízí exporty dle SŽG požadavků.

Popis jednotlivých nástrojů Railway Tools

Karta Železniční trasa

Vytvoření železničního oblouku a jeho editace

Funkce umožňuje na základě některých vložených parametrů vypočítat a vykreslit směrový oblouk s přechodnicemi (volitelně i bez přechodnic) včetně výpočtů převýšení koleje a jeho zápisu do objektu Civil 3D trasy koleje. Všechny hodnoty v jednotlivých polích se vzájemně ovlivňují a okamžitě se aktualizují. Celou geometrii je tedy možné jemně „vyladit“. Oblouk i jeho parametry je možné dodatečně editovat případně odstranit.

Export tabulky oblouků

Funkce zajistí export směrových parametrů oblouků do přehledné excelovské tabulky.

Popis železničního oblouku

Funkce umožňuje vložit podrobný popis směrového oblouku z parametrů dříve definovaných v trase koleje. Popisky mohou existovat ve dvou typech. První typ obsahuje souhrnné informace o geometrii oblouku a přechodnic včetně všech návrhových rychlostech, hodnotách převýšení či nedostatku převýšení. Druhý typ se od prvního liší se v tom, že popisy s parametry oblouků jsou rozdělené podle jednotlivých rychlostí. Oba typy je možno doplnit dvouřádkovým uživatelským popisem.

Spojení tras

Pro správné vykreslení podélného profilu včetně proužku horizontální geometrie v libovolné trase, je nutné jednotlivé trasy a výhybky nejprve spojit. K tomuto účelu slouží funkce pro spojování tras, která vytvoří zcela novou trasu a původní zachová.

Rozdělení trasy

Pro univerzální generování podélného profilu, podobně jako funkce Spojit trasy, je nejprve nutné požadovanou trasu sestavit. Funkce Rozdělit trasu vytvoří dvě nové trasy končící a začínající v místě rozdělení. Původní trasa zůstane zachována.

Tečná trasa

Funkce zjednoduší uživateli napojit se s novou trasou v tečném vektoru na předchozí trasu.

Tabulka převýšení

V přehledné tabulce je možné zobrazit již navržené převýšení z dialogu návrhu železničního oblouku a zároveň přidat i vlastní úseky převýšení nezávisle na horizontálním vedení trasy.

Karta Podélný profil

Proužek materiálu v podélném profilu

Tato sada nástrojů generuje na základě předvyplněné tabulky úseků s různým typem železničního svršku proužek s údaji o materiálu včetně vložených výhybek.

Směrové poměry v proužku podélného profilu

Tato funkce vytváří zcela nový datový proužek směrových poměrů včetně vložených výhybek a příslušných geometrických parametrů ze spojené uživatelské trasy do podélného profilu (PP).

Karta Výhybky

Vkládání výhybek a jejich editace

Funkce umožňuje do trasy vložit různé typy výhybek včetně jejich popisu. Výhybka i popisek jsou zpětně editovatelné. Výhybky musí být v rámci AutoCADu Civil 3D řešené jako samostatné trasy s jedním případně více oblouky. Výhybky jsou rozčleněné na jednoduché, obloukové, oboustranné a křižovatkové. Ke každé výhybce je doplněn symbol přestavníku a popis s volitelným číslem konstrukce Výhybky je možné vkládat podle typu na body ZV a KV. Obloukové výhybky pak mají ještě další parametry pro určení správné geometrie na konci trasy. Parametry odbočné větve transformované výhybky lze definovat poloměrem či úhlem. Křižovatkové výhybky mají kvůli své složitosti vlastní nástroj. Pro všechny typy výhybek existují samostatné nástroje pro jejich zpětnou editaci a odstranění.

Výhybka jednoduchá
Výhybka oblouková jednostranná podle R
Výhybka oblouková jednostranná podle úhlu
Výhybka křižovatková
Katalog výhybek

Jednotlivé výhybky a jejich geometrické i popisné parametry jsou zapsány v jednoduchém textovém souboru, kde jsou sloupce oddělené středníkem. Jednoduché výhybky a křižovatkové výhybky mají svůj vlastní definiční soubor.

Podsestavy kolejového svršku

Pro účely automatického vykreslení normových příčných řezů je vytvořena sada speciálních podsestav železničního svršku pro jednokolejnou a dvoukolejnou trať.

Podsestavy převýšení – slouží ke generování průběhu převýšení jedno a dvoukolejné železniční tratě. Hodnoty převýšení jsou zapsány do trasy funkcí Vytvořit oblouk nebo Editovat oblouk z nástrojů Railway Tools. Převýšení koleje je možné číst z železniční trasy (1. kolej) a u nacílované trasy (2. kolej), případně lze hodnoty převýšení určit napevno vstupním parametrem pro levou a pravou kolejnici odpovídající koleje.

Podsestava kolejového roštu slouží k vykreslení různých kombinací kolejnic (S49, UIC60, R65), podložek, podkladnic (bez, S4pl/U60, S4/R4) a pražců (SB8, dřevěný, B03, B91S2, Y). Kolejový rošt lze použít pro jedno a dvoukolejné železniční tratě. Pro zrychlení výpočtu při generování koridoru nabízí moznost zjednodušeného nebo detailnějšího tvaru.

Podsestavy kolejového lože pro jednokolejnou i dvoukolejnou železniční trať řeší automaticky vygenerování tvaru štěrkového lože dle českých norem pro stykovanou i bezstykovou kolej. Tvar pláně železničního spodku je možné nastavit jako střechovitý v ose, mimo osu, jednostranný vlevo/vpravo nebo vodorovný. Další ovlivňující parametry jsou minimální tloušťka kolejového lože pod pražcem a také minimální pochozí šířka 0,40m.

Výsledné automaticky vygenerované příčné řezy z aplikace AutoCAD Civil 3D:
Klikněte pro větší

Videoukázky

Webinář: Novinky v aplikaci Railway Tools (květen 2022)

Railway Tools – železnice pro AutoCAD Civil 3D – funkce

Záznam webináře k Railway Tools

Novinky RWT 2019.2

Příklad použití RWT 2018.1

Verze

 • v1.3.76 (2024/2023/2022/2021) (09/2023)
  • Oprava generování proužku směrových poměrů v podélném profilu
 • v1.3.75 (2024/2023/2022/2021) (08/2023)

  • Podpora pro Autodesk Civil 3D 2024
  • Nové podsestavy jednokolejné trati (lože a konstrukční vrstvy)
 • v1.3.69 (2023/2022/2021/2020) (05/2022)

  • Podpora pro Autodesk Civil 3D 2023
  • Oprava reportu sklonu
  • Změna staničení směrových a sklonových poměrů dle vybrané trasy
 • v1.3.64 (03/2022)
  • Oprava reportu bodu
  • Doplnění zobrazení změn staničení
  • Oprava reportu oblouku trasy
 • v1.3.63 (02/2022)
  • Přidána podpora výpisu staničení hlavní trati do podélného profilu
  • Výpis sklonových poměrů
 • v1.3.62 (01/2022)
  • Oprava grafu rychlosti
  • Úprava v případě, že trasa obsahuje entity bez staničení, je místo vypsáno a ignorováno
 • 2020 (2019/2018) (8/2019)
  • Podpora Civil 3D 2020
  • Subscription licencování – společná licence pro verze 2020/2019/2018
  • Oprava problému geometrie odbočné větvě u některých výhybek
  • Oprava problému v licencování studentské verze
 • 2019.2/2018.2 (1-6/2019)
  • Podpora Civil 3D 2019
  • Popis posun nové polohy koleje v zaměřených bodech; geometrické body trasy (samostatná skupina); export odsazených bodů objektů od trasy (Excel); export odsazených bodů na hraně nástupiště; stopy příčných řezů podle bodů/staničení; nový proužek pro vodorovný posun v podélném profilu; nový proužek úpravy převýšení v podélném profilu
  • Trasování: vylepšená editace oblouku, oblouk z trasy, inflexe (libovolné délky vzestupnic, strmost), styl tečné trasy
  • Výhybky: poloha přestavníku v možnostech
  • Podsestavy: výstupní sklon pláně dvoukolejky, poloha hlavní koleje u dvoukolejky, KPP – opravená možnost připojovat další podsestavy, kód TK v temenech kolejnic pro návazné BIM aplikace, nová ikona v paletě
  • Šablona DWT: nová šablona se styly reagujícími na změnu měřítka poznámek, kompatibilní se silniční šablonou, styly pro sklonovníky vlevo/vpravo (pro dvoukolejku)
  • 1.3.31: opravený výpočet převýšení u oblouků z předcházející a následující inflexí, a u POPOP; zaokrouhlování staničení polohy vzestupnice; v šabloně sjednoceny popisy a kódy pro parametry trasy v nadpisu příčných řezů
  • 1.3.38: popis bodů geometrie trasy lze volitelně natočit kolmo k ose; nový proužek geometrických bodů do PP dle SŽG – příkaz CSRT_BODYTRASYPP; opraven popis mezilehlé přechodnice v trase; opravena hodnota aktuální křivosti u mezilehlé přechodnice v nadpisu příčných řezů (podsestavy jednokolejné a dvoukolejné tratě); do nové šablony přidány hladiny pro proužek geometrických bodů v PP
 • 2018.1 (3/2018)
  • Podpora Civil 3D 2018
  • Nová podsestava konstrukce pražcového podloží železničního spodku dvoukolejné tratě vyvinutá projekční firmou PROJEKT servis s.r.o.
  • Identifikace výběru tečen při definici žel. oblouku; vyvolání editačního okna parametrů žel. oblouku podle způsobu vytvoření; nová volba pro umístění vzestupnice relativně k oblouku (možnost zadat přesné staničení začátku/konce vzestupnice); v popisu žel. oblouku je možné zvolit i délky vzestupnic; popis úhlu alfa je generován na. 4 desetinná místa; každý žel. oblouk lze očíslovat indexem; v editoru převýšení koleje došlo k barevnému rozlišení řádků a možnost/nemožnost editace uživatelského převýšení mimo žel. oblouky; došlo k vylepšení proužku směrového řešení v podélném profilu včetně vykreslení jednotlivých výhybek; v dialogu výhybek byla vylepšena pole pro zadání jednotlivých tras; pro některé případy jsme opravili vzorce pro transformaci výhybek; do podsestav lože jednokolejné i dvoukolejné tratě byl přidán výstupní parametr sklonu pláně; do podsestav lože jednokolejné i dvoukolejné tratě byl přidán kód spojnice Stezka pro okótování šířky drážní stezky; byly vytvořeny nové ikony pro paletů nástrojů = RWT podsestav; vlastní železniční šablona .DWT byla opravena a doplněna na novou verzi Railway Tools 2018.1
 • V1.2 (2/2017)
  • Podpora i pro Civil 3D 2017, nová funkce “Oblouk z trasy” umožňující zapsat převýšení a ostatní železniční parametry do stávající geometrie trasy vytvořené v C3D, podpora inflexe u převýšení v šablonách jednokolejné a dvoukolejné tratě, kontrola hodnoty převýšení při rozdílných délkách přechodnice a vzestupnice, kódy bodů pro popis kolejí u dvoukolejky, kontrola aktuálnosti verze a další novinky
 • V1.0 (4/2016)
  • Kombinace původně samostatných utilit sady CS+, instalační a autorizační mechanismus

Další informace

Nadstavbová aplikace Railway Tools byla vyvinuta ve spolupráci firem Arkance Systems CZ s.r.o. a PROJEKT servis spol. s r.o.

Cena, trial verze

 • Cenové informaceKoupit , resp. kontaktujte Arkance Systems pro cenovou nabídku
 • Vyžádejte si Trial verzi. Trial verze je omezena časově (14 dnů)
 • Pro studenty je k dispozici bezplatná půlroční licence Railway Tools (viz RWT pro studenty)

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

Civil Tools

Aplikace rozšiřuje Autodesk Civil 3D o funkce pro efektivnější tvorbu a editaci BIM projektů inženýrských a dopravních staveb.

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE
  Blog o produktu Autodesk Civil 3D a souvisejících aplikacích
  BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy