CS Záborák

Záborák – záborové elaboráty efektivně – šetřete si čas, nervy i peníze.

Nadstavbová aplikace umožňuje do DWG výkresu vložit zdarma vektorová katastrální data z ČÚZK a RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) ve formě uzavřených polygonů, nad kterými lze po zadání různých typů záborů provést analýzu překrytí s výpisem dotčených parcel. Tento první výpis slouží jako podklad pro objednání podrobnějších dat ve formátu VFK.

Aktuální akce v e-shopu

Sleva až 20% na AutoCAD, AutoCAD LT a Revit LT Suite do 23. dubna

Aplikace „Záborák“ a „Záborák IS“ pro Autodesk Civil 3D a AutoCAD Map 3D

Po doplnění popisných dat VFK pak aplikace vygeneruje přehledný záborový elaborát v tabulkové formě tříděné podle čísla záboru, listu vlastnictví nebo stavebního objektu. Grafická katastrální mapa je doplněna také o informace o vlastnících a výměrách, s hyperlinkovým odkazem na nahlížení do katastru nemovitostí.

Aplikace Záborák je určena pro projektanty inženýrských staveb – přináší pohodlí, rychlost a přesnost vytváření záborových elaborátů přímo z projekčních podkladů v AutoCADu Map nebo Civil 3D a dat katastru nemovitostí.

Využijte oficiální online katastrální data pro zábory!

Program Záborák je od verze 2018.2/2019.2 k dispozici v plné verzi zahrnující i původní funkce Záborák IS pro inženýrské sítě. Záborák IS slouží pro generování záborových elaborátů z projekčních podkladů v DWG a dat z RÚIAN pro inženýrské sítě.

Hlavní vlastnosti aplikace Záborák 2015/2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021

 • Import grafických katastrálních dat z ČÚZK doplněných o některé atributy z RÚIAN ve formě vektorových polygonů (předchozí ruční postupy vyžadovaly náročnou tvorbu polygonové topologie parcel)
 • Kromě polygonů parcel jsou importovány: hranice KÚ, budovy, definiční body parcel a BPEJ, vnitřní kresba a polygony BPEJ
 • Lze zpracovat více katastrálních území najednou včetně více popisných VFK souborů
 • Jednotlivá katastrální území jsou vybrána automaticky podle polygonu zájmové oblasti či ze souboru VFK
 • Výběr a definice zájmové oblasti nebo několik typů záborů z křivek AutoCADu
 • Rozlišení stavebních objektů a uživatelského záboru podle názvu
 • Načítání věcných břemen
 • Automatická konverze polygonů jednotlivých záborů a stavebních objektů podle názvů hladin šraf AutoCADu
 • Kontrola správnosti topologie polygonů jednotlivých záborů s grafickým upozorněním na chyby
 • Automatické generování hyperlink odkazů dotčených parcel pro nahlížení do KN
 • 3 typy výpisů dotčených parcel pro žádost VFK souboru (ve formátu ČÚZK)
 • Výstupní soubor se souřadnicemi polygonu zájmové oblasti ve formátu VFK
 • Vytvoření průniku parcel se zábory s automatickým číslováním jednotlivých zabraných ploch (volitelně podle světových stran)
 • Automatické vygenerování záborového elaborátu a výpisů do XLS
  • řazeno dle čísla záboru
  • řazeno dle listu vlastnictví
  • řazeno dle stavebního objektu
  • pro hromadnou korespondenci s jednotlivými podíly
  • řazeno a seskupeno podle vlastníků
  • sousední parcely
  • sousední parcely v pásu šířky X
 • Filtr podle druhu pozemků – ZPF a PUPFL
 • Ve výpisu rozdělené plochy podle BPEJ
 • Jednotlivé listy XLS podle katastrálních území
 • Informace o vlastnících jsou načteny do katastrální mapy – vhodné pro barevné rozlišení parcel jednotlivých vlastníků
 • Sousední parcely lze barevně odlišit
 • Styly zobrazení mapy včetně popisků parcel a záborů lze uložit a podle potřeby načíst
 • Možnost práci kdykoliv přerušit a zase se k ní vrátit díky ukládání dat do externí databáze
 • Výrazná úspora nákladů při pořizování katastrálních dat ve formátu VFK (stačí pouze levnější popisná data)
 • Použitá technologie SQLite odbourává problémy s 32/64bitovými ovladači databází pro MS Office
 • Podporovaná platforma – AutoCAD Map 3D 2015/2016/2017/2018 a AutoCAD Civil 3D 2015/2016/2017/2018

Aplikace podporuje tyto typy záborů: zájmová oblast, trvalý zábor, trvalý zábor bez výkupu, dočasný zábor, dočasný zábor do 1 roku, dočasný zábor nad 1 rok, uživatelský zábor a stavební objekt.

Rozšířené funkce Záborák IS

Aplikace Záborák IS (inženýrské sítě, od 2018.2 součást Záboráku) nabízí všechny funkce jako standardní Záborák, ale navíc je rozšířena o generování automatických výpisů parcel dotčených inženýrskými sítěmi, včetně informací o jejich jednotlivých délkách a zabraných plochách ochranným pásmem. Vstupem jsou obyčejné 2D AutoCAD křivky ve vlastních hladinách a stažená katastrální mapa z RÚIAN.

Nástroj slouží k přípravě podkladů během inženýringu, sepsání smluv o smlouvách budoucích a definici věcných břemen pro inženýrské sítě.

Základní funkce Záborák IS:

 • načtení RÚIAN vektorové katastrální mapy
 • výběr hladin s inženýrskými sítěmi s rozlišením hlavní vedení x přípojka
 • definice šířky ochranného pásma pro vybrané hladiny
 • možnost uložit a načíst seznam definic do souboru
 • automatické vygenerování polygonů ochranných pásem dle definice
 • načtení VFK souboru z ČÚZK a jeho propojení na RÚIAN parcely
 • vygenerování výpisu vedení s uvedením dotčených parcel
 • listy v Excelu s parcelami dělenými dle délky potrubí, plochy ochranných pásem, plochy ochranných pásem mimo vlastní vedení (pro věcná břemena apod.)
 • všechny funkce stávajícího Záboráku včetně aktualizace stylů GIS vrstev

„Program Záborák hodnotím velmi kladně a to především díky snadnému ovládání a obrovskému množství práce, které během nich provede. Děkuji vám za něj.”

Stanislav Mastný (DIPRO, spol. s r.o.)

Postup práce

Záborové území
Záborové území
Zábory podle hladin
Výpis podle čísla záboru
Výpis podle čísla záboru
Výpis podle stavebních objektů
Výpis podle stavebních objektů
Výpis pro hromadnou korespondenci
Výpis pro hromadnou korespondenci
Výpis podle vlastníků
Výpis podle vlastníků
Výpis sousedů
Výpis sousedů
Výpisy Záborák IS - zábory, délky potrubí

Videoukázky

Ukázka použití funkcí aplikace Záborák 2017/2018/2019/2020/2021:

Ukázka použití funkcí aplikace Záborák 2015:

Záznam webináře k aplikaci Záborák (2014):

Ukázka použití Záborák IS:

Aktuální verze, historie

Aktuální verze:
Záborák 2021, 2020, 2019

 • 2021.3/2020.3/2019.3 (V3.0.11 6/2020): kombinovaná verze pro release 2021/2020/2019 (jedna licence); výrazné zlepšení výkonu při generování průniků záborů a jejich výpisů; zjednodušení názvu souboru při hromadném ukládání více podrobných výpisů; polygonizace BPEJ hranic pro jejich pozdější využití u GIS analýz; nová funkce pro načítání informací věcných břemen; výpisy věcných břemen u vedení IS (typ, popis právního vztahu, oprávněný subjekt, číslo řízení); volitelně informace o věcných břemenech u podrobných „záborových“ výpisů (typ, popis právního vztahu, oprávněný subjekt, číslo řízení); „strojový“ výpis CSV dle vlastníků (PARID, VLASTNIK, PODÍL) nebo VB (PARID, typ, popis právního vztahu, oprávněný subjekt, číslo řízení); 3.0.9: výpis pro hromadnou korespondenci při určení dočasného záboru; nový název krajů ve výpisu pro ŘSD; pás karet aplikace Záborák je zpět v CUI (viz oznámení)
 • 2019.2 (a 2018.2; V1.28; 2/2019): verze pro Civil 2019; sjednocení verze s IS; aktualizace načítání dat RÚIAN; GDPR kompatibilita; načtení geometrických plánů z AutoCAD entit; přidáno věcné břemeno pro určení záboru / konverze ze šrafy; výpis řazený dle parcelního čísla; výpis pro ŘSD dle datového přepisu C3; výběr hladin IS s rozlišením hlavní vedení x přípojka; automatické vygenerování polygonů ochranných pásem IS dle definice; rozlišení čísla stavební a pozemkové parcely; optimalizace načítání velkých územních celků ad.
 • 2018 (V1.2.21; 6/2018): podpora pro Multi-Curve Polygon (pro hranice záborů); průnik více záborů a stavebních objektů je počítán najednou; opraveny adresní řádky ve výpisech, v případech kdy byla adresa bez ulice.
 • 2018 (V1.2.16-1.2.19; 9-12/2017): podpora verzí 2018; help na F1; progressbar u výběru sousedních parcel v pásu; oprava problémů ribbonu
 • 2017 (V1.2.13; 5/2017): opraven report pro hromadnou korespondenci
 • 2017 (V1.2.8; 10/2016): podpora verzí 2017; funkce pro automatickou „polygonizaci“ hranic parcel tvořených AutoCAD liniovými entitami a texty; lze řešit i území bez digitální katastrální mapy; automatická online kontrola aktualizací verzí
 • 2016 (V1.0.32; 10/2016): oprava výpočtů ploch záborů ve výpisu XLS; oprava záhlaví ve výpisu vlastníků; údaje z VFK souboru se propisují i do polygonů průniků parcel; automatická kontrola aktualizací verzí
 • 2016 (V1.0.28; 7/2016): podrobnější teselace oblouků (křivky i šrafy); report: přidán sloupec “Výměra KÚ” (výměra parcely uložená na ČÚZK); přejmenován sloupec Výměra geom. vycházející z polygonové geometrie z VFK dat, nové logo aplikace a ikony
 • 2016 (V1.0.22; 1/2016): opravy menších chyb
 • 2016 (V1.0.19; 10/2015): individuální adresy u parcel vlastněných SJM; pro rodinu AutoCAD 2016
 • 2015 (V1.1.3; 9/2015): zjednodušené uživ.rozhraní; podstatně rozšířené reportovací funkce; postaveno na MS SQLite (MS SQL Server System CLR Types); pro rodinu AutoCAD 2015
 • V1.0.13-2016 (5/2015): do vrstvy CS_Prunik_zaboru a CS_Parcely zapracován atribut VFK_vlastník a LV; do CS_Parcely, CS_Definiční body parcel i do CS_Prunik zaboru byl přidán nový atribut PARCIS – celé parcelní číslo 155/3 nebo 144 (pokud není podlomená tak bez lomítka); ve všech výpisech je rozlišena stavební parcela od pozemkové přidáním předpony „st.“; nový licenční mechanismus;
 • V1.7-2014 (1/2014): oprava interpretace geometrie z RUIAN; seznam obcí a KÚ v ČR
 • V1.7-2013 (1/2014): oprava interpretace geometrie z RUIAN; seznam obcí a KÚ v ČR
 • V1.6-2014 (10/2013): kompatibilní s 2014; doplněn volitelný import polygonů dostupných stavebních objektů (budov) z RUIAN; doplněn nový výpis souřadnic polygonu (.vfk) pro žádost grafických dat VFK; nová funkce aktualizace přednastavených stylů GIS vrstev; doplněna informace o verzi (O produktu, About)
 • V1.6-2013 (10/2013): oprava výpisu parcel pro žádost o VFK (v zájmové oblasti a záborech); doplněn nový výpis souřadnic polygonu (.vfk) pro žádost grafických dat VFK; nová funkce aktualizace přednastavených stylů GIS vrstev; doplněna informace o verzi (O produktu, About)
 • V1.2 (9/2013): oprava chyby při generovaní reportu Dočasného záboru nad 1 rok
 • V1.1 (6/2013): reakce na změnu formátu souřadnic z online zdroje RÚIAN, nezávislost na Excelu
 • V1.0: první uvedená verze pro Map/Civil 3D 2013

Záborák IS 1.1 (2014/2013)

 • V1.1 – oprava interpretace geometrie z RUIAN; seznam obcí a KÚ v ČR; XML geometrie; načítání definičních bodů parcel a stavebních objektů (důležité pro korektní umístění popisků čísel parcel)
 • V1.0 – verze pro inženýrské sítě, pro Map/Civil 3D 2013 a 2014

Cenové porovnání nákupu katastrálních dat z ČÚZK

Příklad – pro projekt s pásem parcel kolem liniové stavby v délce 1.5km a šířce cca 45m kupujete za normálních okolností data za cca 31.000,-Kč (grafická a popisná data). Grafická data (hranice parcel, budovy atd) lze nahradit daty RUIAN z aplikace Záborák. Dokupovaná popisná data (jména, adresy, podíly) pro stejné území pak stojí pouze 3.800,-Kč. Při využití aplikace Záborák jsou tedy data pro váš projekt cca 8x levnější!

Hrubé ceny katastrálních dat v zastavěném území (stav 4/2013):

 • Popisná+grafická data = 0.46 Kč za 1m2, tedy cca 4.600 Kč za 1 hektar (čtverec 100x100m)
 • Pouze popisná data = 0.06 Kč za 1m2, tedy cca 600 Kč za 1 hektar

Příbuzné aplikace a cena

Podobnou aplikaci pro načítání dat RÚIAN nabízí firma Arkance Systems též pro serverové GIS aplikace – Autodesk Infrastructure Map Server a Oracle – viz aplikace RÚIAN.

Cenové informaceKoupit KOUPIT-Cena-CAD-eShop, resp. kontaktujte Arkance Systems pro cenovou nabídku

Download – verze ke stažení – aktivovatelné verze, resp. aktualizace aplikace Záborák (nemáte-li přístup na Helpdesk, vyžádejte si Trial verzi v kontaktním formuláři níže)

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti Arkance Systems