CS Civil Tools od Arkance Systems - ikona produktu

CS Civil Tools

Aplikace CS Civil Tools – součást bonus nástrojů CS+ – rozšiřuje projekční aplikaci Autodesk Civil 3D o sadu utilit a automatických funkcí zefektivňující práci v Civilu. Aplikace je pro zákazníky Arkance Systems zdarma.

Nabídka mnoha nových funkcí je rozdělena do karet Povrch, Trasa a profil, Koridor, Příčné řezy a Další nástroje. Můžete odtud volat funkce pro efektivnější tvorbu a editaci BIM projektů inženýrských a dopravních staveb podle českých zvyklostí a norem.

Součástí Civil Tools je i aplikace CMT – Hromadné cílování koridoru.

CS Civil Tools od Arkance Systems - produktový obrázek

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Aplikace CS Civil Tools pro Autodesk Civil 3D®

Nadstavbová aplikace CS Civil Tools pro Autodesk Civil 3D® je určena pro projektanty infrastrukturních staveb. Její nástroje zefektivňující práci v Civil 3D využijí jak projektanti dopravních staveb pro projektování pozemních komunikací, železniční infrastruktury a dopravy v klidu, tak projektanti vodohospodářských staveb, inženýrských sítí nebo geodeti a geologové.

Kromě CMT – hromadného cílování koridoru zahrnuje tato aplikace nástroje jako je například Svahovky pro automatizované vykreslování svahových čar, Klopení vozovky pro automatické vytvoření návrhu klopení vozovky, Odhumusování či mnoho dalších.

Popis jednotlivých nástrojů Civil Tools

Karta Povrch

2D texty do 3D

Automatický převod 2D popisek výšky do odpovídající výšky (Z-souřadnice)

Příkaz csct_txt2z převede vybrané texty uvádějící nadmořskou výšku (např. 125.36 nebo 125 36) na 3D body se skutečnou výškou (Z-souřadnicí) a zároveň zdvihne texty do příslušné výšky. Nástroj slouží na zpracování starších 2D podkladů (výkresy DGN, DXF, DWG) z externích zdrojů a umožňuje snadno definovat digitální model terénu v Civil 3D.

DGN spline na polyline

Převede spline křivky z .DGN souborů

Příkaz csct_DGNspline2poly převede 3D spline (např. z DGN souborů) na segmentované křivky – entity typu polyline nebo 3D polyline – se zachováním původních vrcholů spline.

COGO body z povrchu

Vytvoří skupinu COGO bodů

Příkaz csct_SurfacePoints vytvoří z vybraného povrchu skupinu COGO bodů. U projektů zemních úprav je často třeba vytyčit body ve vrcholech upraveného terénu. Tento nástroj z vybraného Civil 3D povrchu vygeneruje vlastní skupinu COGO bodů (předpona “CST”), kterou je možné poté vyexportovat do textového souboru.

Změnit výšku vrstevnic

Nastavení skutečné výšky vrstevnic

Příkaz csct_chelev přiřadí výšku / zdvih po sobě jdoucím křivkám nebo úsečkám. Nástroj je vhodný zejména pro konverzi 2D vrstevnic do 3D. Po zadání výchozí hodnoty a intervalu vrstevnic umístí „napříč“ vybrané křivky nebo úsečky vrstevnic do odpovídajících výšek (Z-souřadnic).

Segmentovat křivky

Převod jakékoliv křivky na segmentovanou křivku

Příkaz csct_curve2lin převede jakékoliv objekty typu úsečka, 2D křivka, 3D křivka, spline, oblouk či kružnice na křivku složenou z přímých segmentů zadané přesnosti (délky). Původní objekty mohou být vymazány – podle nastavené proměnné DELOBJ. Lze použít na převod nestandardních objektů na linie zpracovatelné Civilem. Volitelně jsou zachovány původní vrcholy křivky a volitelně lze výslednou křivku optimalizovat – přímé úseky, resp. úseky, kde odchylka nepřekročí 1/10 délky segmentu, nebudou segmentovány.

Odstranit duplicitní body

Vymazání duplicitních bodů a COO bodů

Příkaz csct_delduppts prohledává celý výkres a hledá všechny COGO body a AutoCAD body (POINT). Jakmile najde shodu, jeden z nich maže, resp. v daném umístění ponechá pouze jediný bod. Shodou se rozumí buď shoda v souřadnici XY, nebo úplná shoda XYZ, jak si zvolíte. V případě půdorysné shody funkce vymaže bod, který NEBYL editován jako poslední. Příklad: Nakreslím bod 1, pak bod 2, pak bodu 1 upravím výšku. Oba body leží na stejné souřadnici XY. Jelikož byl bod 1 upraven jako poslední, funkce jej ponechá a smaže bod 2.

Povrch do Revitu

Export povrchu včetně povinných spojnic do Revitu

Příkaz cs_exportrevitsurface exportuje povrch terénu z Civil 3D, včetně povinných spojnic, do speciálního XML formátu, který je schopen Revit okamžitě načíst se všemi hranami do S-JTSK ve sdílených souřadnicích. Ideální pro scénář, kdy jsou AEC Collection nebo Civil 3D s Revitem instalované na stejném stroji.

Odhumusování

Nástroj pro generování odhumusovaného povrchu na základě křivkami zadaných polygonů a hloubek jednotlivých skrývek ornice, které vycházejí z pedologického průzkumu. Uživatel jednoduše vybere hladinu s hraničními křivkami a texty, výsledný styl a funkce následně vygeneruje odhumusovaný povrch o různých hloubkách skrývky. Lze vybrat také různé jednotky pro hloubku odhumusování.

Během běhu funkce se kontroluje správnost hranic regionů odhumusování a vizuálně jsou zobrazeny případné chyby – např. označení křížení, oblouků:

Karta Trasa a profil

Souběh tras

Vytvoří 2D křivku mezi vybranými trasami.

Příkaz csct_soubeh_tras vytvoří 2D křivku mezi dvěma trasami tak, aby kolmá vzdálenost libovolného bodu křivky k oběma trasám byla shodná. Rozsah souběhu zadá uživatel pomocí staničení první vybrané trasy. Může zvolit pouze počáteční místo souběhu nebo přidat i koncové staničení, kde souběh tras ukončí. Přesnost výpočtu se řídí nastavením frekvence, která určuje vzdálenost bodů vytvářené 2D křivky. Výchozí hodnota poměru vzdáleností 1:1, tedy shodná vzdálenost křivky od obou tras, lze upravit dle potřeby.

Funkci využijete například při modelování proti sobě jdoucích svahů, u kterých je nutné šířkově zacílovat hranu paty svahu.

Výpis trasa a niveleta

Vytvoří report bodů geometrie směrového a výškového návrhu, klopení a v pravidelném přírůstku.

Příkaz csct_niveletasummary vygeneruje výpis s informacemi o bodech trasy a nivelety. Uživatel může volit mezi 4 typy bodů: body v pravidelném přírůstku staničení, geometrické body směrového návrhu, geometrické body výškového návrhu a body kritických míst klopení. Výsledný výpis lze uložit do formátu XLS pro tvorbu například technické zprávy. Nebo lze zvolit formát CSV, který je určen pro opětovný import COGO bodů do vytyčovacího výkresu.

Výpis podporuje změnu staničení na trase. Výpis automaticky sloučí více typů bodů do jediného řádku, pokud se nachází ve stejném staničení.

Hromadná změna parametrů podsestav

Slouží k rychlému výběru podsestav a hromadnému nastavení jejich parametrů.

Příkaz csct_zmena_parametru_podsestav umožní uživateli snadno vybírat konkrétní podsestavy z výkresu, a to na základě filtrování podle koridoru, šablony, strany nebo názvu podsestavy. Po výběru podsestav lze v dalším dialogovém okně nastavit jejich parametry. Pokud podsestavy obsahují totožné parametry, tak jsou automaticky sloučeny do jediného parametru.

Klopení vozovky

Spustí nový tabulkový editor pro definici příčného sklonu, který nahrazuje původní editor klopení.

Příkaz CSCT_SHOWALIGMENTSLOPE umožňuje v přehledné tabulce automaticky vygenerovat návrh klopení podle geometrie a návrhové rychlosti trasy. Dialog se aktivuje výběrem trasy.

Nejprve je vhodné zadat staničení počátku základního příčného sklonu na trase a příslušnou hodnotu sklonu (záporně). Staničení lze určit graficky podél trasy. Tlačítko Ulož základní klopení vygeneruje speciální soubor umístěný u výkresu, kde jsou data z této tabulky uložena. Tlačítkem Zapsat klopení jsou hodnoty vloženy do trasy.

Vlastní tabulka klopení obsahuje jednotlivé řádky s definicí orientace oblouku (točivosti), délkou vzestupnice, staničením začátku plného dostředného sklonu (lze určit graficky podél trasy), plným dostředným sklonem (kladné číslo), staničením konce plného dostředného sklonu (lze určit graficky podél trasy) a délkou sestupnice. Nový zápis se provádí na posledním řádku. Jednotlivé řádky v tabulce lze odstranit kliknutím do prvního úzkého sloupce klávesou Delete nebo kliknutím na červený křížek. Pro editaci buňky je nutné dvojité kliknutí a pro posun mezi buňkami je možné použít tabelátor. Následují příklady zápisu některého typu klopení.

Jednostranný sklon od počátku

Klopení do vrtule

Klopení mezi 2 stejnosměrnými oblouky

Každá změna klopení se uloží do trasy stisknutím tlačítka Zapsat klopení. Pro počáteční automatické vyplnění tabulky lze použít funkci Návrh klopení, která určí příslušné hodnoty příčných sklonů podle poloměrů směrových oblouků z tabulek jednotlivých českých norem (ČSN 73 6101 – Silnice a dálnice, ČSN 73 6110 – Místní komunikace, ČSN 73 6102 – Křižovatky).

Délka vzestupnice je v případě, že existuje přechodnice, vypočítána na délku přechodnice. Pokud přechodnice neexistuje, je délka vzestupnice/sestupnice vypočítána z rozdílu střechovitého a plného příčného sklonu děleném sklonem vzestupnice na 10m. V případě, že hodnota příčného sklonu není v tabulkách nalezena, zůstává buňka příčného sklonu nevyplněna. Všechny hodnoty v tabulce lze kdykoliv upravovat a jejich změnu je vždy nutné potvrdit tlačítkem Zapsat klopení. Není vhodné používat původní tabulkový editor klopení, jehož hodnoty nejsou potom systémem interpretovány správně. Jelikož stávající české silniční podsestavy neumožňují pracovat s různými způsoby klopení, bylo nutné vytvořit novou speciální podsestavu jízdního pruhu CS_SmerNerozdelJPruhKlopeniCZ, která je součástí Silničních extravilánových podsestav, jež jsou pro zákazníky k dispozici zdarma.

Příkaz Csct_RefreshSuperElevationSelection slouží pro obnovení výběru trasy.

Spojit trasu/Rozdělit trasu

Jednoduchý nástroje pro rychlé rozdělení a spojení trasy v projektu Civil 3D.

Křížení inženýrských sítí

Nástroj na zobrazení inženýrských sítí v zobrazení podélného profilu. Civil3D ve svém základu neposkytuje žádnou automatickou funkci, jež by umožnila hromadně promítnout sítě do zobrazení a dynamicky udržovat jejich polohu. Výhoda nástroje spočívá i v tom, že lze promítat 2D objekty na přibližnou polohu dle normových požadavků. Nástroj se snaží maximálně automatizovat práci, a urychlit tak vytváření finálních výstupů.

CSCT_KRIZENIIS spustí příkaz na promítnutí sítí. CSCT_KRIZENIISUPDATE zkontroluje polohu sítí v případě změny trasy či vedení sítě.

Použití funkcí pro křížení inženýrských sítí popisuje video:

Funkce Křížení obsahuje od verze 2.0.26 nové tlačítko “Výpis křížení XLS”, které umožňuje exportovat výpis křížení do tabulek Excelu.

Souběh objektů

Nástroj pro zobrazení objektů v souběhu s trasou v podélném profilu trasy. Do zvoleného podélného profilu zakreslí souběh trasy a vybraných objektů, typicky příkopů, trativodů, protihlukových clon, svodidel nebo zdí a dalších. Podle uživatelského nastavení je pak souběh doplněn o popis počátečního a koncového staničení souběhu, skutečnou délku objektu a stranu, na které se objekt nachází. Objekty lze načíst výběrem nebo dle hladin. Doplněna i možnost vybírat automatickou návrhovou linii z koridoru. Hladiny je možné použít také z referenčních výkresů. Nadefinované souběhy lze vyexportovat do tabulky.

CSCT_Soubeh spustí dialog.

Použití funkce Souběh popisuje video:

Nastavení průsečíku sklonů

Tato nová funkce umožňuje nastavit přesný podélný sklon před a za vrcholem výškového polygonu s už vloženým zakružovacím obloukem. Posune staničení vrcholu a jeho výšku tak, aby přilehlé sklony odpovídaly zadání.

3Dkřivka/NLinie na Trasu/Profil

Konverzní utilita, která pomocí pár kliknutí převede entity typu křivka / 3D křivka / návrhová linie na objekt trasy s volitelným podélným profilem (editovatelnou “niveletou”). Všechny původní entity mohou, ale nemusí mít svoji výšku a poradí si dokonce i s oblouky.  Dialog umožňuje nastavit různé styly a hladiny. Výslednou trasu a profil lze pak nadále využívat v koridorech či v našich dalších Arkance Systems nadstavbách.

Karta Koridor

Hromadné cílování koridoru – CMT

Efektivnější metody hromadného cílování

Součástí Civil Tools 2019 1.4 a vyšších je kompletní funkčnost aplikace CMT (Corridor Multiple Targeting) – viz popis na stránce CMT.

Karta SPR

Tabulka kubatur

Generování XLS tabulky kubatur a délek povrchů

Příkaz generuje XLS tabulky kubatur a délek povrchů s výstupy dle národního prostředí.

Hromadné přejmenování

Hromadné přejmenování stop příčných řezů (SPR)

Příkaz csct_sprx přejmenuje vybrané stopy nebo celou skupinu stop příčných řezů sestupně, vzestupně nebo s volitelnou předponou. Vhodné například pro přejmenování a přečíslování příčných profilů u vodních toků nebo vynesení podrobných bodů osy koleje do zobrazení podélného profilu.

Karta Příčné řezy

COGO body z příčných řezů

Definuje polohu vytyčovacích COGO bodů v příčných řezech, vkládá COGO body do situace. Určeno pro Civil 3D 2021+.

Příkaz csct_cogozpr je určen pro vytváření COGO bodů ze zobrazení příčného řezu. Uživatel definuje polohu bodů v řezech, následně jsou COGO body vytvořeny v situaci. Pro snadnější práci je možné dočasně vykreslit polohu bodů v řezech. V plovoucím dialogovém okně lze k jednotlivým bodům zapsat hrubý popis.

Extrahovat příčné řezy

Převod vybraných příčných řezů na AutoCAD entity

Příkaz csct_explode_sectionview převádí vybrané příčné řezy na jednoduché AutoCADovské entity. Po extrakci jsou entity vloženy do nového, prázdného výkresu, jehož DWT šablonu můžete zvolit (netahá si s sebou všechny styly). Při změně parametrů koridoru dojde v Civilu 3D k automatickému překreslení všech zobrazení příčných řezů, dojde-li však ke změně pouze u jednoho z řezů, je díky této aplikaci daleko efektnější vyměnit na finálním výkrese starý příčný řez za nový. Projektanti vodohospodářských staveb ji také s úspěchem použijí při zrcadlení příčných řezů v pohledu proti nebo ve směru toku.

Karta Další nástroje a funkce

Výpis podsestav

Exportuje pkt soubory a seznam vybraných podsestav z výkresu.

Příkaz csct_listusedsubassemblies otevře dialogové okno se seznamem podsestav z aktuálního výkresu. V seznamu lze filtrovat pomocí výběru šablon, ze kterých chceme podsestavy vypsat. Seznam obsahuje pouze vlastní uživatelské podsestavy, automaticky odfiltruje výchozí podsestavy Civilu (např. modré sirky).

Exportovaný výpis obsahuje jednoduchý seznam použitých podsestav. Exportované podsestavy obsahují .pkt soubory, které lze předat nebo archivovat společně s výkresem pro zajištění funkčnosti koridorů.

Převod do 2D

Převádí vybrané Civil objekty do 2D

Příkaz csct_convert_to2D převádí Civil objekty typu Povrch, COGO body, Koridor, Zemní těleso a Návrhová linie do 2D. Při konverzi jsou 3D návrhové linie koridorů převedeny na spojené, „nerozsekané“ křivky, se kterými se ve 2D situačních výkresech daleko lépe pracuje. Do projektu jsou rovněž přidány potřebné hladiny objektů. Od verze 2018 byl příkaz optimalizován, takže zvládá i velmi složité koridory a pomocí ukazatele vás informuje o probíhající práci.

Slož

Opak příkazu rozlož (explode)

Příkaz csct_implode převádí jednoduše vybrané objekty na blok s referenčním bodem.

Vzdálenost ve 2D

Zobrazí vzdálenost v půdorysu

Příkaz csct_hordist vypisuje vzdálenost dvou zadaných bodů ve 2D průmětu a usnadňuje tak klasické měření v 3D situačním výkrese.

Svahovky

Sada nástrojů sloužících pro vykreslování dynamických svahových značek mezi dvěma či více křivkami

Příkaz csct_SlopePatternCreate zobrazí po vybrání dvou 2D křivek okno pro vytvoření svahových značek. Nástroj umožňuje nastavit parametry svahovek (délka krátké svahovky, rozestupy svahovek, mezery, počet cyklů a hladiny). Parametry jsou závislé na délce segmentů. Výsledkem je vygenerování svahových značek dynamicky napojených na definující 2D křivky. Při úpravě geometrie těchto křivek dojde automaticky k aktualizaci svahových značek. Parametry svahovek je možné upravovat i dodatečně pomocí příkazu csct_SlopePatternModify.

Od verze 2018 je možné rozlišovat násep, zářez či příkop. Dle vaší volby svahovky přizpůsobují svůj vzhled a polohu.

Příkaz csct_SlopePatternErase svahovky odstraní (při zachování definujících křivek). Pro potřeby sdílení výkresu s uživatelem nedisponujícím nástroji Civil Tools je možné svahovky rozložit na standardní úsečky příkazem csct_SlopePatternExplode.

Lineární rozšíření

Vytváří hrany podél Civil 3D trasy a parametrické rozšíření v zadaných staničeních

Od verze 2017 již nenajdete v Ribbonu. Tuto funkci výborně nahrazují klasické odsazené trasy.

Příkaz csct_rozsireni generuje podle zadaných parametrů rozšíření existující trasy (alignment offset) v projektech AutoCADu Civil 3D.

V závislosti na nastavení proměnné CMDDIA se spustí buď dialogová (implicitní) nebo řádková verze příkazu. Po volbě osy trasy (objekt trasa, alignment) můžete zadat základní parametry hran a rozšíření (výchozí šířka vlevo a vpravo, přesnost vytváření náběhu). Příkaz podporuje vícenásobné, nepřekrývající se úseky rozšíření, pro které zadáváte parametry:

 • staničení (polohu) začátku a konce plně rozšířeného úseku
 • velikost rozšíření (zvětšení šířky) vpravo a vlevo
 • délku vstupního a výstupního náběhu rozšíření (připočítává se k zadané délce úseku)

Mezi těmito zadanými úseky rozšíření mají hrany trasy jen výchozí šířku (L/P).

Požadované údaje úseků lze zadat interaktivně (odměřením ve výkresu) nebo numericky (zadáním hodnoty z klávesnice). V dialogu aplikace je lze i následně editovat. Počet úseků rozšíření není omezen.

Vykreslené hrany trasy jsou křivkové objekty (polyline) umístěné v hladině původní trasy. Můžete je následně převést např. na Návrhové linie (příkaz CreateFeatureLines). Při novém vykreslení trasy potvrďte vymazání případné předchozí verze hran.

Zadané parametry jsou uloženy v objektu trasy, takže při příštím spuštění aplikace Arkance Systems-Rozšíření (nebo při volbě jiného objektu trasy) jsou automaticky načteny. Parametry konkrétní trasy lze též exportovat a importovat z textového CSV souboru (Excel). Pomocí Excelu (nebo textového editoru) je můžete i hromadně upravovat a doplňovat. Při následné změně objektu trasy je vypsáno upozornění na potřebu aktualizace hran (reaktor).

Křivka sklonem

Zadání sklonu různými metodami

Příkaz csct_slopev umožňuje konstruovat 2D křivku (polyline) s přímými segmenty zadávánými různými metodami sklonu (stoupání/klesání). Segmenty křivky zadáváte vždy jeho délkou a sklonem určeným jako ±stupně (úhel), jako % (procento) sklonu, jako %% (promile, lze zadat i jako “‰”) sklonu nebo jako sklonový poměr 1:X.

Aktuální poloměr

Interaktivní zobrazení křivosti trasy

Příkaz csct_SpiralDyn umožňuje dynamicky zobrazovat staničení a křivost v ukázaném bodě vybrané trasy (v bodě nejbližším poloze kurzoru) nebo v bodě se zadaným staničením (volba “S”).

Sklon nivelety

Pomocí těchto dvou „dotazovacích“ funkcí lze rychle zjistit aktuální sklon profilu v konkrétním staničení a to buď odkliknutím v zobrazení podélného profilu nebo na trase.

Přečíslování COGO bodů

Velmi šikovná utilitka, která řeši chybějící funkcionalitu Civilu 3D ohledně možností přečíslování COGO bodů. Najednou lze přečíslovat všechny body ve výkrese, pouze vybrané s vynuceným přečíslováním stávajících bodů, nebo jen vybrané přečíslovat a doplnit stávající řadu.

Najít/Nahradit

Hromadné vyhledání textového řetězce v názvu objektu a nahrazení. Podporuje skupiny bodů, povrchy, trasy, profily, staveniště, potrubní a tlakové sítě, koridory, sestavy a podsestavy a křižovatky.

Při hledání můžete použít zástupné symboly . (tečka) pro libovolný znak a * (hvězdička) pro libovolný řetězec znaků.
Po nalezení objektů se v pravé části zobrazí náhled na nový název. Vybereme jen ty objekty, které chceme přejmenovat a příkazem Nahradit tuto změnu provedeme ve výkrese.
Sklon ve 2D
Funkce pro rychlé zjištění sklonu mezi dvěma body, na úsečce nebo křivce. Výpočet sklonu probíhá v rovině XY, proto sklon 2D. Určená je především pro práci v příčných řezech, kdy nechcete přidávat civilovské popisky nebo pracujete se autocadovským vzorovým řezem. Jen kliknete počáteční – koncový bod a na příkazovém řádku se vypíše sklon v procentech a poměru.

Online nástroje

Online nástroje usnadňují přístup k web zdrojům určeným pro uživatele Civilu a Civil Tools – k domácí stránce aplikace a k Helpdesk serveru technické podpory Arkance Systems.

Webinář s představením CS Civil Tools

Verze

Aktuální verze v2.0.30 (2023/2022/2021/2020) (12/2022)

 • Nová funkce: Souběh tras
 • Nová funkce: Výpis trasa a niveleta
 • Nová funkce: COGO body z příčných řezů
 • Oprava: Převod do 2D

Starší verze

 • v2.0.29.0 (2023/2022/2021/2020) (07/2022)
  • Nová funkce: Podpora pro Autodesk Civil 3D 2023
  • Nová funkce: Hromadná změna parametrů podsestav
  • Nová funkce: Výpis podsestav
 • 2022/2021/2020/2019 V2.0.27 (11/2021)

  • Nová funkce Najít/Nahradit – hromadné vyhledání textového řetězce v názvu objektu a nahrazení. Podporuje skupiny bodů, povrchy, trasy, profily, staveniště, potrubní a tlakové sítě, koridory, sestavy a podsestavy a křižovatky.
  • Nová funkce Sklon ve 2D – rychle zjistí sklon mezi 2 body, na úsečce nebo křivce. Výpočet probíhá v rovině XY. Funkce je určená především pro příčné řezy.
  • Optimalizace funkce Převod do 2D – už by neměla způsobovat pád programu.
 • 2022/2021/2020 V2.0.26 (5/2021)
  • Podpora pro verze 2022
  • Nový licenční mechanismus Holixa
  • Rozšíření funkce Křížení o export do XLS
 • 2021/2020/2019 V2.0.23 (1/2021)
  • Nový příkaz: Generování XLS tabulky kubatur
  • Přepracovaná funkce Svahovky – nově nastavení krátké svahové čárky v procentuální vzdálenosti oproti původní pevné délce
  • Opravená funkce Svahovky – korektní výběr pro volbu zářezových křivek
  • Opravena chyba v licencování funkce Hromadné cílování koridoru
  • Optimalizovaná funkce Odhumusování – nyní i s podporou pro povrchy vytvořené z mračen bodů, ošetření tvorby jednotlivých hranic odhumusovaných povrchů
 • 2021/2020/2019 V2.0.17 (10/2020)
  • Nový příkaz: DGN spline na polyline
  • Rozšířené funkce Povrch do Revitu (viz Revit Tools) a Odhumusování
  • Odhumusování umí pracovat i s povrchem z datové zkratky
  • Opravy a doplnění stávajících funkcí křížení a šraf
 • 2021/2020/2019 V2.0.16 (7/2020)
  • Nové funkce Odhumusování, Sklon nivelety, Přečíslování COGO bodů
  • Opravy a doplnění stávajících funkcí Povrch do Revitu, Body z povrchu a Hromadné přejmenování stop, Průsečíky sklonů a u Souběhů doplněna možnost vybírat automatickou návrhovou linii z koridoru
 • 2021/2020/2019 V2.0.15 (6/2020)
  • Podpora Civil 3D 2021
 • 2020/2019/2018 V2.0.14 (1/2020)
  • Nová funkce Nastavení průsečíku sklonů
  • Nová funkce Převod křivek na objekt trasy
 • 2020/2019/2018 V2.0.8 (9/2019)
  • Nová funkce exportu povrchu do Revitu
 • 2020/2019/2018 V1.4.11 (5-6/2019)
  • Rozšířená segmentace křivky
  • Nová funkce odstranění duplicitních bodů
  • Klopení – oprava závislosti na desetinném oddelovači
  • 2020.2/2019.2/2018.2 – nové funkce Souběh
 • 2019 V1.4.6/2018 V1.3.36 (3/2019)
  • CMT součástí už i verze 2018
  • Klopení – aktualizovaná tabulka poloměrů a příčných sklonů dle nové ČSN 73 6101
  • Klopení – hodnoty lze zapsat i do odsazené trasy
  • Opravy klopení a křížení IS
 • 2019 V1.4.0 (10/2018)
  • Nová funkce/modul CMT
 • 2019 V1.3.32 (5/2018)
  • Podpora Civil 3D 2019
  • Nová funkce pro dynamické zobrazení křivosti tras
  • Vylepšený nástroj klopení – zadávání kritických bodů, příkaz Csct_RefreshSuperElevationSelection pro obnovení výběru trasy
  • Vylepšený nástroj křížení – načítání hladin z Xrefu, upozornění na chybějící styly křížení
  • Zvýšena stabilita nástroje Svahovky
 • 2018 V1.3.30 (2/2018)
  • Vylepšený nástroj křížení pracuje i s externími referencemi
  • Vylepšený nástroj klopení – lze zadat i přechodnicové oblouky
  • Přidána možnost – Neupozorňovat na novou verzi Civil Tools při spuštění libovolné funkce
 • 2018 V1.3.13 (10/2017)
  • Nová funkce kreslení křivky pomocí sklonu
  • Optimalizovány Svahovky a načítání výkresů
  • Optimalizováno Klopení, desetinný oddělovač je nyní tečka nikoliv čárka
 • 2018 V1.3.8 (6/2017)
  • Podpora Civil 3D 2018
  • Optimalizován převod objektů do 2D – zvýšena rychlost příkazu, zároveň byl doplněn ukazatel průběhu práce
  • Nové funkce křížení inženýrských sítí a jejich promítnutí do zobrazení podélného profilu
  • Optimalizovány svahovky
 • 2017 V1.2.4 (10/2016)
  • Podpora Civil 3D 2017; nový design pásu karet; segmentace 2D/3D křivek – např. 3D oblouku na křivku; převod entit do 2D i pro polygony zaměření; funkce pro spojování tras včetně jejich profilů; funkce pro dělení tras včetně jejich profilů; automatická kontrola aktualizací
  • Klopení: kompletně přepracovaný editor klopení; oddělený náhled a editace klopení; import a export klopení do textového souboru; průběžné ukládání obsahu editoru klopení; určení délek a staničení vzestupnic a sestupnic numericky/kliknutím ze situace; samostatné mazání a vkládání řádků v editoru; zvýraznění chybných polí v editoru; zpětné načtení klopení z trasy
 • V1.2.8 (7/2015)
  • Podpora Civil 3D 2016; svahové šrafy mezi dvěma křivkami; úpravy klopení; nový licenční mechanismus
 • V1.1 (7/2014)
  • Podpora Civil 3D 2015, editor klopení
  • Update 2/2015: oprava klopení při sklonech menších než 2.5%; oprava funkce Txt2Z
 • V1.0 (1/2014)
  • Podpora Civil 3D 2014
 • V1.01 (1/2013)
  • Opravy drobnějších chyb
 • V1.0 (12/2012)
  • Kombinace původně samostatných utilit sady CS+, instalační a autorizační mechanismus

Civil Tools - cena, informace, download

Zákazníci firmy Arkance Systems získávají aplikaci Civil Tools ZDARMA jako bezplatný bonus v rámci rozšíření Autodesk Civil 3D CS+. Aktualizované verze jsou rovněž ke stažení na Helpdesk serveru. Ostatní uživatelé si mohou licenci plné verze Civil Tools zakoupit nebo získat zdarma např. při prodloužení Civil 3D Subscription.

Cenové informaceKoupit Civil Tools , resp. kontaktujte Arkance Systems pro cenovou nabídku

Trial verzi aplikace CS Civil Tools (15 dní) můžete stáhnout ze stránky Download

Návod k instalaci a aktivaci komerční verze
Návod k aktivaci trial verze

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

Holixa T4R

Dříve známé jako Revit Tools: rozšiřující nástroje CS+ pro Autodesk Revit, zdarma pro naše zákazníky

BIM Feeder

Nadstavba pro Autodesk Civil 3D – nakrmte své BIM modely vlastnostmi (nejen) dle datového standardu SFDI

CS Potrubák

Nadstavbová aplikace pro Autodesk Civil 3D pro snadné generování podélných profilů gravitačních sítí dle ČSN.

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  Blog o produktu Autodesk Civil 3D a souvisejících aplikacích
  BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy