Revitalizace toku řeky Bílina

Společnost VH-TRES se zabývá komplexní přípravou vodohospodářských staveb, od projekčních prací přes inženýrskou činnost až po stavební dozor, s působností po celé České republice. Hlavní specializací firmy jsou hydrotechnické stavby – úprava a revitalizace toků, protipovodňová opatření, účelové vodní nádrže a rybníky, vodovodní a kanalizační sítě, stanovování záplavových území. Některé z jejich referenčních staveb je možno nalézt na www.vhtres.cz.

Popis projektu

Bude Vám představen projekt revitalizace řeky Bílina do původního stavu. Dnes, díky povrchové těžbě, je řeka vedena v nadzemním potrubním vedení. Délka potrubí činí 3.1 km s maximální kapacitou 4,3 m3.s-1. Dokumentace byla vytvářena ve stupni pro vydání stavebního povolení. Projekt byl prováděn v návaznosti na konsolidaci výsypek a revitalizaci celého území.

Stavba se skládá z několika objektů a má výrazný liniový charakter. Samotná revitalizace řeky v délke 4.7 km byla rozdělena na několik úseků. Déle bylo řešeno 6 km potrubních přivaděčů pro malé vodní elektrárny, 9 km provozních komunikací a další doprovodné stavby – přemostění, vtokový objekt, rybí přechod, vegetační doprovod atd. Z tohoto je patrné, že se jednalo o kompexní projekt, který kladl na projektanta a software značné nároky.

Výzvy projektu

V průběhu zpracování projektu došlo k ideové změně ve využití nouzového koryta. Ukázalo se totiž, že již došlo k pokročilému vývoji tzv. suksesních společenstev a proto bylo nouzové koryto ponecháno v původním stavu a v místech křížení nového koryta Bíliny a stávajícího nouzového koryta muselo dojít k vyřešení propojení.

Velmi důležitým požadavkem byl komplexní přístup k revitalizaci území postiženém povrchovou těžbou hnědého uhlí v návaznosti na postupující konsolidaci výsypek po ukončení těžby. Bylo nutno vyřešit i vodohospodářské poměry v dané oblasti. Cílovým stavem těchto vodohospodářských opatření bylo dosažení plné obnovy původního přírodního rázu krajiny s přihlédnutím k aktuálním potřebám této vodohospodářské soustavy.

Zpracování projektu

Základem práce bylo správné vytvoření DTM modelu stávajícího terénu. Ze zaměřených dat byl vytvořen projektantem povrch a k odhalení případných chyb a konfliktů v zaměření byla využita funkcionalita jeho analýz. Pokud by byl DTM z geodetického zaměření vytvářen externí firmou, tvořila by jeho cena 15-25% z celkové ceny zakázky. Při použití AutoCAD Civil 3D tudíž došlo k významné úspoře investic na zakázku, neboť vytvoření DTM je velmi rychlé a efektivní.

Výhodou také bylo, že vytvářené DTM bylo možno zkombinovat z více zdrojů. Vektorová dat vrstevnic velkého území bylo možno zkombinovat s geodetickým zaměřením v bezprostřední okolí revitalizovaného objektu. Tímto způsobem se získalo DTM, které sloužilo nejen pro návrh nového toku, ale i pro analýzy záplavového území a případné další opatření v území.

Při vytváření návrhu nového koryta řeky, byly využity standardní postupy pro návrh liniové staveb. Horizontální návrh osy kynety byl vytvořen pomocí trasování, vertikální návrh pomocí profilu. AutoCAD Civil 3D poskytuje několik možností k jejich vytvoření z již existující křivky, tečného polygonu či pomocí pevných, plovoucích a volných prvků. Projektanti tyto možnosti vyzkoušeli, porovnali a jako nejefektivnější shledali možnost vytváření těchto objektů pomocí vrcholových bodů tečnového polygonu, do kterého byly automaticky vkládány oblouky.

Následným krokem bylo vytvoření vzorového příčného řezu, tzv. Sestavy, která pak byla použita pro vygenerování 3D objektu koridoru. AutoCAD Civil 3D obsahuje knihovnu podsestav, které jsou základním stavebním kamenem pro vytvoření sestavy. Podsestavy mají v sobě zabudovanou inteligenci, která umožňuje jejich cílení na jiné objekty jak již horizontálně, tak i vertikálně. Tato funkcionalita se ukázala jako velmi výhodná pro vytváření koryta řeky Bílina.

Horizontální průběh břehů byl navržen nezávislými trasami, což umožnilo v návrhu zohlednit například parametry podemílání břehů. Vertikální cílení zase umožnilo zohlednit výšku břehu s ohledem na hydrotechnické analýzy spočtené programem Hec-Ras. AutoCAD Civil 3D umožňuje výměnu dat s tímto všeobecně rozšířeným programovým vybavením.

Všechny tyto informace pak byly zohledněny při vytváření koridoru, třírozměrná reprezentaci nového koryta řeky. Příčné řezy byly vygenerovány na základě 3D objektu koridoru, přičemž byly zároveň spočítány kubatury zemních prací. Tak jako u většiny projektů, byl i v tomto případě důležitým požadavkem v co největší míře minimalizovat náklady. Protože objemy tvoří významnou nákladovou položku projektu, nalezení optimální varianty s přihlédnutím na všechny další kriteria byl nezanedbatelným požadavkem investora.

Díky svému dynamickému modelu byl v této fázi AutoCAD Civil 3D velmi užitečným pomocníkem. Změna jakékoli části návrhu byla okamžitě zohledněna a projektant měl okamžitý přehled o výsledných objemech zemních prací.

Digitální model návrhu byl velmi důležitou komponentou projektu. Umožnil velmi rychle vytvořit digitální data vytyčení. Dalším produktem byla i 3D vizualizace projektu v prostředí AutoCAD Civil 3D, přičemž byla využita možnost i prezentace výsledku v aplikaci Google Earth. Koridor se jednoduše vyexportoval do formátu, který tato aplikace načetla.

Vedle digitálního modelu byly ale důležité i výstupy výkresů. Pomocí standardně dostupných nástrojů si VH-TRES vytvořil své vlastní styly zobrazení jednotlivých objektů vyhovujicí firemním standardům. Vytvoření výsledných tisků pak bylo i díky funkcionalitě AutoCADu, který je plnohodnotnou součástí produktu, velmi rychlé a efektivní.

„Za pomoci AutoCAD Civil 3D jsme byly schopni snížit náklady na projekt díky automatickému vytvoření DTM a zautomatizování vyhledávání optimální varianty. Počáteční časová investice do zaškolení a vytvoření firemních standardů výstupu se velmi rychle vrátila již při prvním nasazení programu.

Dalším z důvodů pro pořízení AutoCAD Civil 3D je jeho schopnost řešit jak liniové, tak plošné projekty. Výhodou je také odbourání manuálních a stále se opakujících úkonů při projektování a jejich bezchybnost v AutoCAD Civil 3D.

Nejvíce ceněnou vlastností je pak dynamika a provázanost všech prvků návrhu. Změny provedené v jedné části jsou okamžitě reflektovány i v ostatních částech bez nutnosti manuálního předělávání.“
Ing. Petr Děták, projektant

Technologie a produkty:
AutoCAD Civil 3D