Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zákazníkům, obchodním partnerům a uživatelům služeb společnosti Arkance Systems CZ s.r.o.

Správce vašich údajů

Společnost Arkance Systems CZ s.r.o., IČ: 26197081, se sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 350100 (dále jen „Arkance Systems“) jako správce, vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

Účely zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

  • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
  • plnění povinností vyplývajících z všeobecných obchodních podmínek a z podmínek využívaných služeb;
  • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
  • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;
  • personalizovaného přístupu a správy uživatelských oprávnění k internetovým službám Arkance Systems;
  • přístupu ke službě Helpdesk technické podpory poskytované Arkance Systems;
  • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
  • pořádání obchodních akcí a školení včetně zvaní a zajištění ubytování;
  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačni společnosti, využívá Arkance Systems vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování včetně profilování, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádŕíte nesouhlas.

Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

Identifikační údaje

Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma zákazníka, pozice ve firmě.

Kontaktní údaje

Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy zákazníka nebo kontaktní adresa.

Údaje o odborném zaměření

Abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, které odpovídají vašemu odbornému zaměření, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: povolání, odborná specializace, obchodní dotazníky.

Údaje o využívání internetových služeb

Abychom mohli přizpůsobovat obchodní informace vašemu zájmu, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: záznamy o využívání našich internetových služeb, IP adresy zařízení a identifikátory cookies.

Uživatelský profil na portálu CADforum

Pokud se rozhodnete ve vašem uživatelském profilu v CAD fóru zveřejnit vaše zájmy a kontakty na sociální sítě, mohou být tyto údaje zobrazeny dalšími uživateli fóra. Tato data si můžete kdykolliv změnit či vymazat.

Příjemci vašich údajů

Arkance Systems je členem skupiny podniků ARKANCE, která je členem skupiny GROUPE MONNOYEUR. Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci společností Arkance Systems CZ a Arkance Systems SK s.r.o.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Doba zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi vámi zastupovanou firmou a Arkance Systems anebo po dobu trvání vaší registrace k využívání služeb Arkance Systems.

Po ukončení smluvního vztahu mezi vámi zastupovanou firmou a námi anebo po ukončení vaší registrace k využívání našich služeb nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba uložení vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu.

Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu sídla společnosti Arkance Systems anebo zaslanou elektronicky na info.cz@arkance-systems.com.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, napište nám na info.cz@arkance-systems.com.

Další dotazy a připomínky

S dotazy a připomínkami k tomuto prohlášení se můžete obracet na správce těchto webových stránek (webmaster.cz@arkance-systems.com) nebo na adresu:

Arkance Systems CZ s.r.o.
Líbalova 2348/1
149 00 Praha 4