Charakteristika

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s je společnost s dlouhodobou historií, která zajišťuje komplexní služby související s projektování různorodých typů inženýrských staveb. Společnost se věnuje inženýringu, projektování, zpracování analýz daných projektů, jejich rozpočtování a i supervizi, především v oboru vodního hospodářství.

„V naší společnosti již úspěšně používáme AutoCAD Map 3D. Pořízením AutoCAD Civil 3D jsme vyřešili úlohy související s tvorbou modelu terénu. Velkou výhodou je spolupráce obou uvedených softwarů a možnost jejich společného nasazení na naše projekty.

Ing. Vendula Koterová, projektantka

Řešení

TVORBA PODKLADŮ PRO SRÁŽKO-ODTOKOVÉ MODELY V AUTOCAD CIVIL 3D

Společnost VRV využívá AutoCAD Civil 3D pro tvorbu podkladů pro srážko-odtokové modely v územích, především pro rozličné vizualizace stávajícího terénu, generování profilů a zjišťování odtokových poměrů a ploch jednotlivých povodí.

Výzva projektu

Cílem pro nasazení programu AutoCAD Civil 3D ve firmě byla především možnost tvorby 3D digitálních modelů terénů z různorodých podkladů, Model terénu je potřebný pro vytváření analýz území.

Před nasazením Civil 3D se zjišťování potřebných podkladů provádělo ruční interpolací podkladů, což bylo velice časově náročné. Od Civil 3D bylo tedy očekáváno zkrácení této doby tak, aby většina času mohla být věnována vlastním výpočtům modelu a analýze území.

Zpracování projektu s AutoCAD Civil 3D

Díky programu AutoCAD Civil 3D lze nyní vytvářet 3D digitální modely terénu z rozličných vstupních dat, ať už to jsou vrstevnice, souřadnice zaměřeného území v textovém souboru či dwg objekty. S modely terénu je možné navíc dále pracovat a zpřesňovat je, buď vkládáním povinných spojnic, úpravou triangulace, zjemňováním vrstevnic.

Pro zjištění vztahů v daném území je využíváno možnosti tvorby analýz nad modelem, např. analýzy sklonů či výšek, kdy jednotlivým sklonům či výškovým stupňům je přiřazena barva a model terénu je reprezentován těmito barvami. Systém navíc automaticky vygeneruje legendu pro jednotlivé stupně.

Dalším krokem využívaným v projektech je zjištění výškového průběhu v jednotlivých údolnicích v území – v daných místech jsou generovány trasy, na základě kterých je Civil 3D schopen automaticky vygenerovat podélné profily prezentující výškový stav.

Všechny informace zjištěné funkcemi Civil 3D slouží jako podklad pro výpočet srážko-odtokových modelů území, který je prováděn v externím softwaru.

Používání AutoCAD Civil 3D přineslo tyto hlavní výhody:

  • Rychlé prověření území a zjištění požadovaných informací
  • Získání reálné představy o projektu díky práci ve 3D
  • Efektivnější příprava podkladů pro výpočty, například díky automatickému generování podélných profilů
  • Jednodušší výpočet kubatur díky 3D modelu terénu

Popis pilotního projektu – Srážko-odtokový model Domažlice

Úkolem projektu bylo posouzení zátopových oblastí potoka Zubřina v Domažlicích. Prvním krokem bylo vytvoření 3D modelu terénu z vrstevnic, přičemž celková plocha území představuje 2389 ha. Dále bylo na vytvořeném modelu terénu vytvořena analýza sklonů, kdy jednotlivé rozsahy sklonů jsou v mapě barevně odlišeny. Výhodou je to, že Civil automaticky generuje legendu k dané analýze. Na vytvořeném modelu terénu byly určeny plochy jednotlivých rozvodí a plochy rozlivu.

Dále byly v Civil 3D vykresleny trasy reprezentující jednotlivé údolnice a z nich byly automaticky vygenerovány podélné profily. Posledním krokem bylo zjištění kubatur v závislosti na 3D modelu pro zjištění mocnosti odbahnění.

Ve finále jsou připraveny podklady pro výpočtový software, který počítá vlastní srážko-odtokový model. Jako podklady slouží vlastní digitální model a jednotlivé podélné profily.

Technologie a produkty:
AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D