04.01.2021

Zákazník

Teplárna Liberec, a.s., (TLIB), která je součástí holdingu MVV Energie, a.s., zásobuje tepelnou energií více než 16 tisíc domácností, více než sto odběratelů z terciární sféry a desítku průmyslových podniků na území města Liberce. Se správou teplovodních sítí je spojena i povinnost provozovatele vydávat vyjádření k existenci průběhu sítí.

Vyjadřovací aktivity

TLIB řeší v průměru za jeden rok 550 žádostí o vyjádření.

Z uvedeného počtu žádostí je 70 % žádostí lokalizováno žadateli mimo zasíťované území TLIB. I tyto žádosti jsou však časově náročné na zpracování a následnou archivaci, obzvláště když velká část žádostí přichází v listinné podobě. Vysoký počet žádostí, neexistující systém GIS a pouze jedna pozice správce vyjadřování vedly ke stavu, že žadatel čekal na vyjádření v některých případech až 30 dní, tedy maximální možnou dobu stanovenou v zákoně.

Teplárna Liberec se rozhodla nabídnout občanům novou možnost, která výrazně zjednoduší, zpříjemní, a především zrychlí vzájemnou komunikaci.

Vyjadřovací portál od Arkance Systems

Teplárna Liberec si pro vyřešení neuspokojivé situace s vyjadřováním zvolila Vyjadřovací portál pro automatizaci vyjadřování od společnosti Arkance Systems. Vyjadřovací portál Arkance Systems je nezávislý na provozovaném systému GIS.

V tomto případě, kdy ani systém GIS neexistuje, byl problém vyřešen dodáním aktuálního výkresu průběhu sítí v DWG včetně ochranného pásma definovaného TLIB, vůči kterému portál vyhodnocuje žádosti o vyjádření. Aktualizace výkresu probíhá dle požadavků a potřeb TLIB.

Vyjadřovací portál automaticky vyhodnocuje, jestli dojde ke střetu zájmového území zakresleného žadatelem s ochranným pásmem sítí TLIB. Pokud ke střetu nedojde, odešle automat vyhotovené vyjádření včetně orientačního zákresu zpět žadateli. Tento proces trvá přibližně 10 minut, bez potřeby ručních zásahů.

Dalším specifikem Vyjadřovacího portálu TLIB je fakt, že je poskytován jako služba. Vyjadřovací portál je provozován na cloudu Arkance Systems, kde je zajištěna potřebná infrastruktura, bezproblémový provoz a údržba systému.

Evidence vyjádření – BackOffice

TLIB již nemusí řešit ani archivaci vyjádření. K tomuto účelu využívá aplikaci Arkance Systems VP BackOffice, která je součástí Vyjadřovacího portálu. BackOffice řeší všechny kroky spojené s úpravou a správou vyjádření – zobrazení žádosti, práci s přílohami, informace týkající se žadatele/investora atd.

Přínosy pro Teplárnu Liberec

Přínosů po zavedení vyjadřovacího portálu je několik, k těm nejdůležitějším můžeme zahrnout:

  • 70% žádostí je odbavováno plně automaticky, z čehož plyne výrazná úspora času
  • Zrychlení vyhotovení žádosti je přínos především pro občany
  • Jednotný sběr žádostí a následná archivace v aplikaci BackOffice
  • Komfortní nástroj pro žadatele
  • Snížení počtu žádostí v listinné podobě s čímž je spojeno i snížení nákladů

Díky úspoře za aktualizaci katastrálních dat a snížení provozních nákladů dojde k návratnosti vynaložených prostředků již během prvního roku provozu při současném zrychlení a zkvalitnění vyjadřovacího procesu.

Firma Arkance Systems implementovala již několik obdobných vyjadřovacích webových portálů. Mezi příklady můžeme zmínit:

  • Energie AG, skupina Voda: ČEVAK, VAK Beroun, VODOS Kolín, VS Chrudim
  • VAK Mladá Boleslav
  • Jihočeský vodárenský svaz
  • Severočeská teplárenská
  • ELTODO

Novinky a zprávy