Zákazník

Telefónica O2 Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu. V současnosti provozuje více než sedm miliónů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb na světě. Nabízí nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice.

Mimořádnou pozornost věnuje využití růstového potenciálu především v datové a internetové oblasti. Společnost provozuje nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně sítí 3. generace – datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, obrazu a videa. Telefónica O2 Czech Republic je také předním poskytovatelem ICT služeb v zemi.

Potřeby

V rámci poskytování svých služeb spravuje Telefónica O2 rozsáhlou síť metalických a optických kabelů, o jejichž evidenci se stará útvar Administrace a dokumentace sítě. Evidence obou sítí je ze strany IT aplikací podporována dvěma řešeními – samostatným systémem pro sběr a čištění dat a systémem pro prezentaci a přístup k datům. Informace obsažené a prezentované v těchto systémech pak využívají ke své práci nejrůznější kategorie uživatelů: techničtí pracovníci, obchodní složky, pracovníci zodpovědní za přípravu investičních akcí k analýzám připojení zákazníků, složky zabývající se bezpečností ke zjištění např. záplavových oblastí a bouřkových oblastí, či marketingové oddělení kupříkladu pro vytváření map pokrytí konkrétní telekomunikační službou.

Telefónica O2 stála před několika výzvami. Společnost potřebovala jednak vizualizovat CAD data v jednoduchém a intuitivním prostředí pro podporu celé řady vnitropodnikových procesů. Důležitým záměrem bylo také vytvořit prostředí pro zpracování tzv. „startovací dokumentace“ a její rámcové oceňování – startovací dokumentace slouží jako podklad pro investiční akce, jako je například výstavba nového kabelu, připojení nových zákazníků apod. Dalším cílem pak bylo mít k dispozici nástroj pro tvorbu nejrůznějších geo-analýz a studií.

Startovací dokumentace je v podstatě zadání, které je nutné zpracovat před každou investiční akcí. Tato dokumentace se předává dodavatelské firmě, která akci vyprojektuje, postaví a na konci stavby předá společnosti Telefónica O2. Startovací dokumentace řeší jak technickou část, tak i rámcový ekonomický odhad ceny projektu, jež se musí posuzovat a schvalovat z pohledu návratnosti investic.

Role prezentačního systému je v tomto klíčová, neboť na základě informací o již existující síti vytváří hrubé schéma budoucí sítě a pomáhá k co nejpřesnějšímu ocenění připravované investiční akce. Automatizované interaktivní prezentační prostředí mělo nahradit dosavadní praxi zdlouhavého dotazování specializovaných pracovníků na dokumentačních odděleních po celé republice.

“Potřebovali jsme webové prostředí, které mělo zajistit automatizovaný přístup k potřebným datům a zefektivnit procesy s tím spojené. Řešení, umožňující bez nutnosti intenzivního školení jednoduše a intuitivně zpřístupnit data o síti napříč firmou širokému spektru uživatelů, kteří nemají specifické znalosti CAD technologií, nebo navazujících databází,” řekl Michal Hamouz, Manažer Standards & Systems ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

V minulosti Telefónica O2, tehdy ještě jako ČESKÝ TELECOM, vybudovala své GIS řešení jako klasický CAD systém se souborovým uložením dat. Postupem času, kdy narostla zmíněná potřeba tato data zpětně prezentovat firemním uživatelům, bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku prezentačního systému, ve kterém zvítězila technologie Autodesk s řešením MapGuide. Jeho hlavní výhodou byla z pohledu zákazníka technologická vyspělost, schopnost editace ve webovém prostředí a nakonec i příznivé celkové náklady na vlastnictví.

Rozsah projektu z hlediska požadovaných funkcí a spojení s řadou podnikových systémů jej řadí k nejrozsáhlejším projektům svého druhu v České republice. Proto se na implementaci a následné podpoře podílejí dvě společnosti: S&T CZ s.r.o. a Arkance Systems a.s. Klíčovou výzvou v rámci implementace bylo změnit procesy v oblasti startovací dokumentace a přesvědčit uživatele o výhodách nového systému. Plná funkcionalita systému v oblasti startovací dokumentace byla zprovozněna v roce 2008.

Systém Autodesk MapGuide je nyní v rámci celopodnikové IT infrastruktury napojen prostřednictvím nejrůznějších rozhraní na celou řadu systémů, které jej zásobují potřebnými daty. Nejdůležitější je rozhraní na původní CAD systém na sběr polohopisných dat o síti, dále na Registr telekomunikační sítě, na Registr objektů a pracovišť, a také na obchodní systémy – jako např. CRM řešení, systém pro zřizování telefonních a ADSL služeb, systém dat měření metalické sítě atd. Systém má rovněž rozhraní na nejdůležitější podnikové workflow podporující proces poskytnutí služby a proces investiční výstavby.

Klíčové přínosy

Implementací a zprovozněním řešení Autodesk MapGuide byl splněn cíl společnosti Telefónica O2 – mít jeden systém, přes který se široké spektrum uživatelů snadno dostane k agregovaným datům technické dokumentace.

„Díky řešení Autodesk MapGuide došlo k naplnění základního předpokladu pro realizaci organizačních změn, centralizaci a snížení počtu pracovníků. Zatímco dříve musela být dokumentace uložena a přístupná v 70 okresech, dnes máme těchto pracovišť pouze třináct,“ dodal Michal Hamouz.

“Došlo k přesunu informací a znalostí z hlav pracovníků do systému, takže na daném projektu může nyní pracovat více pracovníků bez nebezpečí ztráty konzistence informací.“

Řešení MapGuide umožnilo zvýšit dostupnost dokumentace a informací a pracovníci mají nyní k dispozici dynamickou online mapu telekomunikační sítě. Souběžně se také zlepšuje kvalita dat díky tomu, že pracovníci mají porovnání s realitou a mohou informace zpřesňovat a tím zkvalitňovat původní datové zdroje. Díky vyšší dostupnosti a přesnosti informací dochází k významným úsporám času při přípravě investičních akcí nebo odstraňování poruch a ke zvýšení produktivity pracovníků, kteří jsou schopni nyní zvládnout více úkolů. Systém rovněž dovoluje provádět aktivní obchodní kampaně zacílené na oblasti s nejvyšší obchodní příležitostí nebo na oblasti s nevyužitou infrastrukturou.

Z pohledu zákazníka, který žádá o novou telefonní či ADSL přípojku, došlo díky efektivnější přípravě dokumentace k rychlejšímu zajištění jeho požadavků. Zvýšila se také informovanost potenciálních zákazníků o probíhajících investičních akcích. V současné době Telefónica O2 využívá řešení Autodesk MapGuide ve verzi 6.5. Společnost nyní implementuje nový systém Autodesk Topobase. Nový systém umožní pokračující modernizaci současného řešení a přinese další zefektivnění obchodních procesů.

Komentář zákazníka

„Potřebovali jsme webové prostředí, které mělo zajistit automatizovaný přístup k potřebným datům a zefektivnit procesy s tím spojené. Řešení umožňující bez nutnosti intenzivního školení jednoduše a intuitivně zpřístupnit data napříč firmou širokému spektru uživatelů, kteří nemají specifické znalostí CAD technologií.“

Michal Hamouz manažer Standards & Systems, Telefónica O2 Česká republika