21.12.2020

Zákazník

Součástí skupiny ELTODO, a.s., která má široké portfolio činností, je i společnost ELTODO‐CITELUM, s.r.o., která zajišťuje přenesenou správu a údržbu svěřeného zařízení ve městech a obcích nejen v ČR.

Na správce veřejného osvětlení je, stejně jako u ostatních správců sítí, převedena povinnost provozovatele pro potřeby stavebního řízení vydávat stanoviska k žádostem o vyjádření s dodanou projektovou dokumentací a vydávat podklady s informacemi o spravovaném zařízení.

Vyjádření ke stavebním řízením

Společnost ELTODO‐CITELUM, s.r.o. se rozhodla zjednodušit žadatelům část povinné agendy požadované v procesu stavebního řízení, zefektivnit vlastní systém zavedením nové SW aplikace pro elektronické podání s výdejem stanovisek ve vztahu ke spravovanému zařízení.

Za účelem zjednodušení procesu vyřízení agendy podaných žádostí bylo vypsáno výběrové řízení na dodání webové aplikace eZadost.eltodo.cz a jejích komponent pro zpracování, vyhodnocení a kompletaci vyjádření. Celé řešení muselo pokrýt tyto agendy:

 • Žádost o výdej mapových podkladů z hlediska existence
  sítí a zařízení ve správě společnosti
 • Žádost o vyjádření k dodané PD ve vztahu ke spravovanému
  zařízení
 • Žádost o export dat ÚAP
 • Žádost o využití zařízení veřejného osvětlení.

Jedním z klíčových požadavků byla nutnost komunikace portálu se současným GIS řešením, postaveném nad technologií ESRI.

Řešení Arkance Systems

Společnost Arkance Systems byla ve výběrovém řízení úspěšná a stala se dodavatelem strategických komponent pro zajištění fungování všech agend.

Nejdůležitější a nejviditelnější komponentou je webová aplikace dostupná na adrese https://ezadost.eltodo.cz, která žadateli umožňuje strukturovaně zadávat jednotlivé parametry žádosti s využitím online dotazů na vnitřní (např. RÚIAN) i vnější (např. ARES) služby.

Webová aplikace je vytvořena na platformě Vyjadřovacího portálu společnosti Arkance Systems. V několika krocích, jejichž sled a obsah se liší pro různé agendy, provede žadatele celým procesem zadání žádosti. Určité agendy či kroky jsou dostupné jen pro přihlášené žadatele s určitým oprávněním (např. vydávání dat ÚAP).

Přímou součástí webové aplikace je i další dodaná komponenta „Mapové okno“, která slouží k zákresu zájmového území nad mapovými podklady. K tomu poskytuje i další funkce, jako je např. lokalizace na adresy či katastrální území. Mapové okno umí kombinovat vnější mapové podklady (KN mapa či ortofoto z ČÚZK) s těmi interními (vlastní data poskytovaná z ArcGIS serveru) přímo v souřadném systému S‐JTSK.

Třetí komponentou je služba „Publisher“. Ta mimo jiné umožňuje strojové vyplňování šablon dokumentů ve formátu DOCX konkrétními hodnotami (např. údaji o žadateli) a následnou konverzi dokumentů do PDF. Klíčovou funkcí je vydávání výkresových formátů DWG a DGN.

Služba na základě exportní defi nice a šablony výkresu vytvoří výstupní výkres obsahující data v požadovaném zájmovém území. Vstupem jsou přitom data v relační SQL databázi Oracle nebo MS SQL – služba je tedy použitelná pro takřka libovolnou GIS technologii.

Vydaná data mají všechny grafi cké vlastnosti potřebné pro jejich srozumitelné využívání. Tímto způsobem jsou žadatelům v aplikaci eZadost.eltodo.cz vydávány elektronické vektorové mapové podklady.

Klíčové přínosy

Přínosů po zavedení vyjadřovacího portálu je několik, mezi ty nejdůležitější můžeme zahrnout:

 • Zrychlení vyhotovení žádosti a výdeje dat
 • Sjednocení sběru jednoho zdroje agendy žádostí
 • Automatické nasměrování žádosti na jednotlivé
  správce
 • Možnost mapování termínů náběru a výdeje
 • Přibližně 40 % podaných žádostí je zpracováno
  automaticky
 • Přibližně 45 % podaných žádostí je připraveno pro
  kontrolu a zpracování operátorem
 • Komfortní a intuitivně ovládaný nástroj pro žadatele
 • Návaznost na GIS

Aplikace pomůže uspořit čas strávený s evidencí, tříděním a vyhledáním podkladů potřebných ke zpracování podané žádosti.

Firma Arkance Systems implementovala již několik obdobných vyjadřovacích webových portálů. Mezi příklady můžeme zmínit:

 • Energie AG, skupina Voda: ČEVAK, VAK Beroun, VODOS Kolín, VS Chrudim
 • VAK Mladá Boleslav
 • Jihočeský vodárenský svaz
 • Severočeská teplárenská
 • Teplárna Liberec
PDF dokument ke stažení
Skupina ELTODO – Vyjadřovací portál (PDF)

Novinky a zprávy