Firma Arkance Systems nabízí řadu řešení pro oblast Facility Management (FM, CAFM, správu majetku, infrastruktury) a je členem mezinárodní organizace IFMA (International Facility Management Association).

IFMA definuje obor FM šířeji, jako “Metodu, jak v organizacích vzájemně sladit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí, které v sobě zahrnuje principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd.” Světové studie IFMA ukazují, že při důsledném zavedení nástrojů pro Facility Management lze docílit až 30% úsporu provozních nákladů a 40% prostorovou úsporu.

FM@Web je FM aplikace využívající standardní technologie pro snadno rozšiřitelný modulární systém, který lze rychle implementovat i integrovat se stávajícími firemními aplikacemi. Součástí tohoto intranetového řešení typu klient-server je i mobilní klient pro terénní pracovníky nebo napojení na katastr nemovitostí.

Facility management řešení nabízená firmou Arkance Systems jsou postavena na GIS produktech a otevřených technologiích Autodesk (AutoCAD Map, Infrastructure Map Server, Topobase, DWF, Oracle…).

Popis systému FM@Web

FM@Web je modulární systém klient server pro správu majetku (Facility Management), který umožňuje publikovat a zpracovávat nejen geografická data v prostředí sítí intranet a Internet a na mobilních klientech. Ve známém prostředí internetového prohlížeče dostává uživatel plnohodnotný geografický informační systém.

FM@Web poskytuje běžným uživatelům snadný přístup k informacím o majetku a jeho geografické poloze, dokumentům, mapám a geografickým informacím. Pro práci s tímto systémem nemusíte být odborníkem na CAD, FM nebo GIS, protože práce v něm je velmi jednoduchá. Ke zjištění potřebných informací stačí několik vteřin u vašeho stolu.

Systém pokrývá problematiku správy majetku v rámci podnikových areálů a budov. Pracuje s mapou areálu, půdorysy jednotlivých podlaží a k jednotlivým grafickým objektům jsou připojeny popisné informace, dokumenty, technické výkresy a podobně. Je podporováno napojení na data katastru nemovitostí. S výhodou lze využít kombinaci vektorové mapy se skenovanou mapou, půdorysy a leteckými snímky.

FM@Web vám umožní zhodnotit prostředky již vynaložené na pořízení jakýchkoli geografických dat. Zavedením systému může mít kdokoli v podniku přístup k mapám a dalším informacím. Tím se značně sníží potřeba tisku map, zvýší se aktuálnost informací. Zvyšuje se rozhodovací schopnost pracovníků na všech úrovních. Informace dříve opominuté pro pracnost jejich získání se snadno stanou součástí rozhodovacích procesů a zkvalitní a zrychlí rozhodovací proces.

FM@Web je určen především pro správce a vlastníky budov nebo podnikových areálů.

Systém FM@Web představuje ucelený soubor produktů a služeb, které zákazníkovi umožní během velice krátké doby vybudovat a provozovat kvalitní informační systém pro správu majetku. Plně pokrývá všechny etapy implementace systému, a to zejména:

 • Vypracování studie, návrh systému, konzultace.
 • Návrh datových struktur.
 • Pořízení a zpracování grafických dat.
 • Vzájemné “provázání” grafických a negrafických informací.
 • Přizpůsobení uživatelského prostředí individuálním požadavkům.
 • Zaškolení obsluhy systému.
 • Technická podpora.
 • Údržba a rozvoj systému.
Základní funkce systému:
 • Zobrazování mapy.
 • Zoom (zobrazení mapy) – vybraná oblast, posun pohledu, zvětšení a zmenšení pohledu.
 • Zobrazení připojených popisných informací ke grafickým objektům.
 • Vyhledávání objektů v mapě podle databáze.
 • Tématická zobrazení podle databáze – vyjádření hodnot v databázi pomocí barvy, vzoru výplně, typu čáry, tloušťky čáry, značky, velikosti značky.
 • Měření vzdálenosti.
 • Hromadné výstupy z databáze na základě výběru objektů mapy nebo databázovou podmínkou.
 • Analýza okolí – pomocí okolí lze například zjistit vlastníky parcel v určité vzdálenosti od inženýrské sítě.
 • Editace databázových informací.
 • Vkládání značek nebo jednoduché kreslení.
 • Řízení přístupových práv uživatelů pro prohlížení a úpravy.
 • Tisk a přenos dat do jiných aplikací
 • Vazba na informace z jiných systémů zejména inventarizaci
 • Sledování a plánování nákladů na údržbu a opravy
 • Plánování údržby
 • Upozorňování na události a naplánované činnosti e-mailem.
 • Editor HTML (WYSIWYG ) dokumentů s uložením do databáze – určeno pro připojení rozsáhlých popisných informací včetně obrázků.

Jednotlivé moduly poskytují funkčnost specifickou pro oblast, jež modul řeší – viz dále moduly.

Viz též Reference

Technologie

Systém je založen na architektuře klient-server a využívá standardních technologií. Na straně serveru je Autodesk MapGuide server na platformě Windows 2000/XP, Vista či vyšší a databázový stroj (lze použít libovolnou databázi, která má OLE DB provider nebo ODBC rozhraní). Na straně klienta může být libovolný internetový prohlížeč – MS Internet Explorer (doporučeno) nebo Netscape Navigator na platformě Windows, na dalších platformách prohlížeč s podporou jazyka Java. Systém podporuje i mobilní klienty – PocketPC nebo HandheldPC s operačním systémem Windows Mobile (CE), resp. PocketPC (např. Compaq iPAQ).

Jedinečná technologie Autodesk MapGuide a Topobase umožňuje distribuovat data v počítačové síti s nízkými nároky na propustnost sítě.

FM@Web sdružuje špičkové technologie vedoucí světové firmy v oblasti grafických systémů Autodesku s přizpůsobením na české podmínky a případně na podmínky koncového zákazníka. Špičkové technologie dávají vysoký výkon a stabilitu celého řešení.

Technologie systému klade velmi nízké nároky na koncové stanice. Snižuje tedy finanční nároky na systém, a to jak na pořízení, tak na údržbu stanic. Údržba koncových stanic je prakticky nulová. Všechny potřebné úpravy a aktualizace na nové verze se provedou pouze na serveru. To představuje velkou finanční úsporu, protože náklady na údržbu koncových stanic obvykle představují větší část z celkových nákladů na geografické systémy.

Použité technologie umožňují vazbu na jiné podnikové systémy zejména inventarizace, ekonomické systémy, různé zdroje informací. Systém je snadno rozšiřitelný o další funkce a uživatelská přizpůsobení. Příkladem je propojení CAFM systému s ERP systémem SAP, které je využíváno u našich zákazníků.

Umožňuje zpracovávat data ze všech standardně používaných GIS formátů: DGN (MicroStation), SHP (ArcView), Coverage (ESRI ARC/INFO), MIF/MID (MapInfo), BNA (Atlas GIS), DWG a DXF (AutoCAD), CSV. Podobně je možné pracovat s daty v libovolném databázovém formátu: FoxPro, dBase, Paradox, Excel, Access, MS SQL, Oracle, Informix, CSV a databáze s OLE DB providerem nebo ovladačem ODBC.

Ukázka online FM aplikace

Moduly

Modulárnost aplikace FM@Web usnadňuje její nasazení a implementaci v řadě standardních i v atypických aplikačních oblastech.

Modul Katastr nemovitostí

Modul umožňuje práci s grafickými i popisnými daty nového formátu katastru nemovitostí ČR. Součástí modulu je import nového výměnného formátu katastru nemovitostí. Modul umožňuje práci nejen s daty o parcelách, ale i budovách a jednotkách jako jsou byty a nebytové prostory v budovách zapsané v katastru nemovitostí. Jsou podporována data “starého” textového formátu VKM (+DBF) i “nový” katastrální výměnný formát VFK.
Modul podporuje funkce:

 • Vyhledávání parcel podle čísla – umožňuje vyhledat parcelu v mapě dle databáze popisných informací
 • Zobrazení informací o parcele – číslo, katastrální území, druh pozemku a plocha, bonita, využití, číslo listu vlastnictví, právní vztah, vlastník, vlastnický podíl, mapový list, seznam staveb
 • Zobrazení informací o budově v katastru nemovitostí – katastrální území, popisné číslo, list vlastnictví, právní vztah, vlastník, vlastnický podíl, typ budovy, využití a číslo parcely
Modul Nájmy

Modul doplňuje funkčnost vazby objektů a jejich nájemců. Struktura nájmů má obecnou vazbu na objekt. Předpokládá se nejen stavba nebo venkovní plocha, ale také místnost. Je možné, aby jeden nájemce měl pronajato více objektů a naopak více nájemců může sdílet jeden objekt.
Modul podporuje funkce:

 • Zobrazení nájmů – k objektům na něž se váže nájemce (stavba, venkovní plocha, místnost) je možné zobrazit informace o nájmu a nájemci a stejně o podnájmu.
 • Zobrazení nájemců v budově – funkce umožní zobrazit všechny nájmy a podnájmy vázané nejen na budovu, ale také na místnosti v budově; obdobně pro podlaží.
 • Zobrazení nájemců v areálu – podobně jako u stavby umožňuje provést výpis za areál včetně vazby na venkovní plochy.
Modul Daň z nemovitosti

Modul umožňuje automatizovaný výpočet daně, včetně tvorby daňového přiznání. Výpočet daně z nemovitostí probíhá na základě informací získaných z evidencí, zejména katastru a evidence budov. Pro každý katastr lze evidovat pro účel výpočtu daně cenu pozemku, koeficient pro pozemky a koeficient pro druh stavby.
Modul podporuje funkce:

 • Zadání hodnot pro parcelu
 • Zadání hodnot pro pozemky pro katastrální území
 • Zadání hodnot pro stavbu
 • Zadání hodnot pro stavby pro katastrální území
 • Zobrazení informací pro výpočet
 • Výpočet daně z nemovitosti
 • Daňové přiznání
Modul Provozní informace

Modul zajišťuje podporu sledování nákladů a oprav. Modul podporuje funkce:

 • Zobrazení nákladů – náklady budou rozděleny do kategorií (skupin) a typů, jež se budou při zadávání nebo výpisech vybírat.
 • Editace nákladů – ke každému nákladu se zadává částka, název a poznámka, lze je upravovat a rozšiřovat.
 • Zobrazení oprav – zobrazení informací o provedené opravě pro jednotlivé objekty
 • Editace oprav – editace a přidání informací o opravách pro objekty s možností zadání nákladu příslušného k opravě. Opravy jsou členěny do typů. Cena opravy je zadávána prostřednictvím nákladů.
 • Výpisy nákladů – za příslušný objekt a časové období nebo za jakoukoli nadřazenou část jako celek. Je možné vypsat si náklady pro opravy za určité období a objekt, případně skupinu objektů.
Modul Energie a zařízení

Modul slouží pro sledování energetické náročnosti a spotřeby. Na jednotlivých odběrných místech lze evidovat dodavatele, vlastníka, číslo předávacího místa, stav, popis technický popis, dimenzi a souřadnice umístění. Na tato odběrná místa se váže spotřeba energie, kde lze zaznamenávat jednotlivá měření spotřeby, a to stav měřidla, spotřebu, datum odečtu a datum určující období, k němuž se měření vztahuje, na jinou tabulku např. budov nebo ploch.
Modul podporuje funkce:

 • Zobrazení zařízení
 • Editace informací o zařízení
 • Editace energie
 • Informace o energii
 • Tematické zobrazení
 • Výstupy

FM@Web - Správa místností

Vnitřní vybavení budov tvoří jednu z nejdůležitějších oblastí pro systémy zabývajícími se problematikou Facility managementu. Jedná se především o databázi místností, která obsahuje všechny základní informace o místnostech včetně spojení s grafickou reprezentací místnosti.

Základním kamenem systému jsou půdorysy budov. Jednotlivé místnosti v budovách jsou zobrazeny jako plochy a barva nebo vzor šrafování plochy místnosti může vyjadřovat jednotlivé popisné informace uložené v databázi místností (například typ místnosti, podlahová krytina, nájemce, dveře, zámky, apod.).

Lze snadno vybrat podlaží budovy, jehož půdorys se zobrazí. Při přepnutí zobrazení zůstává pohled ve stejném místě jako byl u podlaží zobrazeného před tím. Po výběru místnosti se zobrazí databázové informace a v případě, že uživatel má oprávnění k editaci těchto informací je možné tyto údaje také měnit.

V systému pasportizace místností můžeme vyhledávat jednotlivé místnosti na základě různých popisných informací a výsledek hledání automaticky zobrazit v příslušném půdoryse.

V místnostech se nachází zařízení a vybavení nejrůznějšího druhu. Zobrazení zařízení v místnosti je přístupné ze stromu, který je sestaven z jednotlivých kategorií zařízení uložených v databázi. V půdoryse lze snadno zobrazit jaká zařízení se nacházejí v kterých místnostech. Lze také snadno přesouvat zařízení mezi místnostmi.

Zařízení v místnostech mohou být napojena na podnikový systém inventarizace nebo lze FM@Web přizpůsobit tak, aby informace o zařízeních včetně stromu pocházely z inventarizačního nebo ekonomického systému v podniku (např. DKP).

Integrace s podnikovými systémy ERP/HRM/atd. je častou součátí implementace – máme zkušenosti s vazbou FM na systémy SAP, Baan, Odysea a další.

FM@Web - Správa podnikových areálů

Areály podniků a organizací mají řadu objektů a zařízení o nichž je třeba evidovat celou řadu informací. Informace se využijí pro evidenci, orientaci, vyhledávání objektů, sledování a výpočet nákladů apod.

Systém pokrývá informacemi zejména následující oblasti:

 • Budovy a mobilní objekty (pasportizace budov) – typ, název, využití, nájemce technický popis, kontaktní informace, vazba na inventarizaci a další. K budovám jsou k dispozici dokumenty – technické výkresy, zprávy, fotografie apod.
 • Pasport zeleně – zelené plochy, stromy. O jednotlivých stromech lze evidovat stáří, velikosti, druh apod. U zelených ploch kromě základních informací o porostu a ploše lze pracovat také s náklady na údržbu.
 • Technologické objekty a jiné stavby
 • Plochy – komunikace, parkoviště apod.
 • Havarijní systémy, plánování, správa událostí, krizový management
 • Majetková správa obecně

Na základě popisných informací lze tematicky zobrazovat grafické objekty. Barevně nebo jiným grafickým vyjádřením tak lze odlišit jednotlivé funkce, nájemce, výšku, stáří apod.

Plánování pravidelných činností jako jsou údržba a revize je možné automatizovat. Na základě data poslední provedené činnosti a zadané periody systém upozorní zodpovědného pracovníka e-mailem na nutnost provést příslušnou činnost.

Modul Katastr umožňuje snadné napojení na data katastru.

FM@Web - Správa inženýrských sítí

Řešení pro správce sítí (rozvodné podniky, utility) i správce areálů. Každý areál podniku nebo budova obsahuje inženýrské a datové sítě – rozvody vody, elektřiny, plynu, kanalizace, telefon a podobně na nichž je závislý provoz podniku. Informace o těchto sítích jsou klíčové pro správu sítí, správné rozhodování o investicích a způsobu oprav, možnosti napojení a výstavby nových objektů. Při řešení poruch a krizových situací správné informace ušetří velké množství času a finančních prostředků.

Rozvodná vedení v obcích i volné krajině mají řadu interakcí – parcely, ochranná pásma, ekologie, komunikace, vodní toky, atd. Tyto vazby lze pomocí aplikace FM@Web snadno vizualizovat i analyzovat. Data lze automaticky přebírat z různých datových zdrojů (např. z katastru – viz výše).

Ve vektorové mapě jsou zakresleny uzlové objekty jako jsou šachty, uzávěry, hydranty, armatury apod. a úsekové objekty reprezentující průběhy vedení – potrubí nebo kabely. Na tyto grafické objekty sítě jsou napojeny popisné informace zejména se jedná o profil, stáří, životnost, materiál, tlak, hloubka uložení, funkčnost a podobně. Podle těchto popisných informací lze tematicky zobrazovat grafické objekty – tloušťka čáry se řídí profilem, barva materiálem a podobně.

Na jednotlivých zařízeních je nutné provádět pravidelnou údržbu a revize. Systém umožňuje plánování pravidelných činností. Na základě data poslední provedené činnosti a zadané periody systém upozorní zodpovědného pracovníka e-mailem nebo SMS na nutnost provést příslušnou činnost (údržba, oprava, revize…).

Hlášení a evidence poruch umožňují uživatelům snadno zakreslit poruchu v mapě a doplnit ji popisem. Takový záznam poruchy v databázi okamžitě odchází e-mailem na zodpovědné pracovníky, kteří tak mají k dispozici přesné místo poruchy a do databáze doplní informace o průběhu opravy. Porucha i její průběh je přehledně zobrazena v mapě nejen po dobu trvání, ale lze zpětně zobrazit dřívější poruchy a na jejich základě provádět analýzy a plánovat rekonstrukce a opravy vedení.

FM@AutoCAD

AutoCAD a aplikace postavené na AutoCADu (Autodesk Map, Architectural Desktop) je software používaný zejména pro projektování staveb, areálů, inženýrských sítí a podobně. Využívá se, ale také pro pořizování grafických dat skutečného stavu, jež slouží pro systémy FM a GIS.

Aplikace FM@AutoCAD poskytuje automatizaci činností spojených s pořizováním a zpracováním dat pro další využití v systémech GIS a FM, jež může uspořit až 50% času a při tom zaručit jejich konzistentnost. Využití dat vzniklých při projektech nebo zakreslením skutečného stavu v systémech FM značně zhodnocuje taková data a projektantům poskytuje možnost poskytnout komplexnější služby.

Aplikace FM@AutoCAD má implementovány funkce pro práci s databází. Funkce pro připojení nových záznamů nastaví pro každý výkres aktuální budovu z číselníku budov (pro podniky s více budovami), aktuální podlaží vyplněné do databáze a uživatel vyplňuje jen informace specifické pro danou místnost. Aplikace za něj pak řeší všechny databázové operace včetně napojení záznamu na entitu. Databázová editace formuláři poskytuje maximální komfort uživatele – výběr hodnot z číselníků apod. Jeden příkaz provede činnost, jež v samotném AutoCADu vyžaduje několik kroků. Aplikace má implementovány další funkce pro práci s popisnými informacemi a databází zařízení.

Systém je kompatibilní se všemi databázemi s OLE DB nebo ODBC poskytovatelem zejména MS Access, MS SQL server, Oracle, FoxPro, Dbase, Paradox. Aplikace je určena pro AutoCAD 2000 a vyšší, AutoCAD Map 2000 a vyšší a Architectural Desktop 2.0 a vyšší.
FM@AutoCAD podporuje práci s daty katastru. Jsou podporována data “starého” textového formátu .VKM (+DBF) i “nový” katastrální formát VFK.

FMDesktop

FMDesktop je Windows CAFM aplikace se snadným ovládáním pro správu a údržbu majetku (údržbový systém CMMS) postavená na technologii Autodesk DWF. FMDesktop umožňuje vlastníkům a nájemcům vytvářet, spravovat a sdílet data o nemovitostech po celou dobu jejich životního cyklu.
Autodesk koupil v lednu 2006 většinový podíl ve firmě Applied Spatial Technologies, původním výrobci aplikace FMDesktop. Od roku 2009 není aplikace dále vyvíjena – náhradou mohou být MapGuide řešení nebo Revit.
Další informace viz FMDesktop

Viz též Reference firmy Arkance Systems

Produkty
  Školení
  Nebyla nalezena žádná školení.
   Řešení

   CAD služby

   CAD služby nabízené firmou Arkance Systems můžeme rozdělit do několika kategorií: Základní CAD služby (instalace, konzultace, podpora, web)...

   CAD Support Pack

   Standardní technická podpora je k dodaným CAD aplikacím poskytována zdarma. Rozsah technické podpory se odlišuje podle toho, zda...

   Bonus nástroje CS+

   Arkance Systems jako autorizovaný partner Autodesku (Autodesk Platinum Partner) a vývojář aplikací (Autodesk Developer Network member) dodává produkty...

    Zákaznické reference

    NWT a.s.

    Projekce pasivních domů ALPH v Autodesk Revitu. 3D modely ve virtuální realitě, které zákazníci prochází a mohou ovětřit...