Extravilánové silniční podsestavy

Doplňkové Extravilánové silniční podsestavy pro Autodesk® Civil 3D® zefektivňují projektování silničních staveb podle českých a slovenských norem a zvyklostí. Hlavním obsahem jsou podsestavy definované na základě českých a slovenských norem.

Extravilánové silniční podsestavy jsou součástí bonus nástrojů CS+ a doplňují tak nadstavbovou aplikaci Civil Tools. V rámci bonus nástrojů CS+ je tato aplikace pro zákazníky s aktivním pronájmem Autodesk® Civil 3D® či AEC Collection od Arkance Systems k dispozici zdarma.

Extravilánové silniční podsestavy od ARKANCE - produktový obrázek

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Extravilánové silniční podsestavy pro Autodesk® Civil 3D®

Extravilánové silniční podsestavy obsahují devět podsestav a sestav, umožňující projektantům infrastrukturních staveb efektivně navrhovat silniční liniové stavby.

Extravilánové silniční podsestavy standardně dostupné v českém country kitu pro Civil 3D mají několik omezení. Mají obtížně definovatelné klopení a problematická je nezpevněná krajnice s někdy chybným rozhodováním (mizející svahování, rigol ve vzduchu a podobně). Problém klopení a cílování je tedy vyřešen v podobě podsestav společnosti Arkance Systems.

Paleta s podsestavami Arkance Systems pro Civil 3D

Pro zákazníky s aktivním předplatným Civil 3D® od Arkance Systems jsou Extravilánové silniční podsestavy k dispozici zdarma.

Pro optimální využití Extravilánových silničních podsestav je doporučeno mít nainstalovanou i nadstavbovou aplikaci Civil Tools.

Silniční těleso vytvořené pomocí Extravilánové silniční podsestavy

Typy podsestav

Extravilánové silniční podsestavy obsahují tyto typy podsestav:

 • Vozovka
 • Rozhodovač
 • Krajnice výkop / násyp + protihluková stěna (3 samostatné podsestavy)
 • Samostatný jízdní pruh
 • Jízdní pruh zazubený
 • Střední dělící pás
 • Zazubení násypového tělesa

Ukázka Silničních extravilánových podsestav

Samostatný jízdní pruh s klopením

 • Samostatný jízdní pruh s možností odděleného klopení pláně dle ČSN optimalizovaný pro použití funkcí klopení v Civil Tools od Arkance Systems
 • Nastavení počtu vrstev a jejich tlouštěk
 • Přiřazení materiálů pro výpočet kubatur
 • Možnost přidání drenáže a definice její geometrie a polohy
 • Možnost cílování do šířky i výšky
 • Spárování se středním dělicím pásem a krajnicí
 • Jednoduchá a srozumitelná nápověda
Samostatný jízdní pruh s klopením

Nezpevněná krajnice

 • Vykreslení nezpevněné krajnice i základních typů svahování dle ČSN
 • Lepší rozhodování mezi náspovou a výkopovou variantou oproti stávajícím podsestavám
 • Jednodušší nakódování
 • Volitelný odskok krajnice
 • Možnost nastavení zakončení vrstev vozovky pro vytyčení (tloušťky, sklony zkosení, přesahy)
 • Zaoblení paty svahů
 • Ohumusování
 • Automatický patní příkop s nastavitelnou šířkou dna a možností tvorby lavičky
 • Cílovatelné hloubky příkopů, šířka krajnice, hloubka a odsazení trativodu
 • Varianty řešení výkopu (rigol / příkop) i násypu (standard / nízký násyp s trativodem)
 • Jednoduchá a srozumitelná nápověda
Nezpevněná krajnice

Střední dělicí pás

 • Definice šířky celého pásu
 • Možnost použití žlabovek pro odvodnění a definice jejich geometrie
 • Definice lomů, jejich polohy a hloubky podle strany či nivelety
 • Ohumusování
 • Sklon pláně pro pravou a levou stranu pásu
 • Jeden nebo dva trativody, jejich odsazení a geometrie
 • Volba tloušťky konstrukčních vrstev vozovky
 • Možnost spárování s jízdním pruhem
 • Jednoduchá a srozumitelná nápověda
Střední dělící pás

Jízdní pruh zazubený

Podsestava jízdní pruh zazubený

Ukázka práce se Silničními extravilánovými podsestavami

Princip práce s podsestavami

Základní princip práce s jízdním pruhem

Jízdní pruh byl speciálně vytvořen, aby korespondoval s požadavkem českých norem. Umožňuje odděleně klopit kryt vozovky a pláň. Klopení je realizováno nástrojem obsaženým v aplikaci Civil Tools a lze například nastavit i jednostranný jízdní sklon. Samozřejmostí je napojení na ostatní podsestavy a spolupráce s jejich parametry. Vkládací bod je v levém horním bodě.

Podsestava jízdní pruh

Základní princip práce s krajnicí

Arkance Systems nezpevněná krajnice se svahováním je tvořena souborem 3 podsestav – rozhodovač, výkop, násyp.

Podsestava nezpevněná krajnice
 • Rozhodovač – Tato podsestava se stará o výběr řešení v daném řezu koridoru. Funguje na podobném principu jako např. podmíněná podsestava PodmínkaVýkopNásyp. Sama o sobě nevykresluje v koridoru jakoukoliv geometrii.
 • Výkopové a náspové řešení – Tyto podsestavy jsou napojené na rozhodovač, který vždy vybere jednu z těchto dvou variant řešení a vykreslení té druhé potlačí.

Základní princip práce se středním dělicím pásem

Podsestava středního dělicího pásu je koncipována tak, aby se šířkově i výškově napojila na označené body zadané na jízdních pruzích, a proto nezávisí tolik na vkládacím bodě podsestavy, který se nachází na levém horním rohu. Další parametry lze následně definovat.

Podsestava střední dělící pás

Všechny tyto části je nutné mezi sebou propojit pomocí tzv. referencování parametrů tak, aby si mezi sebou dokázaly předávat důležité hodnoty. Jelikož je celé propojení trochu náročnější, budeme s podsestavami výše distribuovat také již složené vzorové řezy celé komunikace, abychom vám práci co nejvíce zjednodušili. Sestavené vzorové řezy pak můžete dále použít jako nápovědu v případě, že byste si chtěli vytvářet vlastní kombinace.

Základní princip práce se jízdním pruhem zazubeným

Podsestava Jízdní pruh zazubený umožňuje nastavit zazubení na obou stranách jízdního pruhu. Můžete tak jednoduše modelovat 3D povrchy, počítat kubatury, generovat okótované řezy a provádět výsledné vizualizace. Jízdní pruh zazubený dokáže spolupracovat nejen s vytvořenými Arkance Systems silničními podsestavami, ale můžete jej kombinovat i s podsestavami Country kitu.

Sklon podsestavy můžete řídit klopením z trasy či hodnotami parametrů. Na klopení reaguje odděleně kryt i pláň, což umožňuje velmi detailní návrh. Výchozí sklon krytu je -2,5 %, pláň je pak klopena na -3,0 %. Minimální tloušťka podsypu je hlídána na základě sklonu pláně buď pod vnitřním nebo vnějším okrajem pruhu.

Sklon podsestavy můžete rovněž ovlivnit zaměřením stávajícího stavu komunikace či libovolným 3D objektem. Pro určení sklonu vám poslouží buď jeden či dva vzorkovací body. Vámi navržená niveleta však zůstává zachována.

Podsestava Jízdní pruh zazubený obsahuje dvojí kódování. Přepínačem si jednoduše zvolíte, zda použijete kódování dle silničních extravilánových podsestav Arkance Systems nebo dle podsestav Country kitu.

Nechybí ani možnost výstupních parametrů, rovněž z vnitřní či vnější strany. Tyto parametry můžete dále referencovat do podsestav a vytvářet tak propojené komplexní řezy a ještě více automatizovat vytváření 3D modelu.

Počítání kubatur je pak naprostou samozřejmostí a uživatel je může jednoduše vypočíst z přednastavených tvarů.

Jízdní pruh zazubený - kódování
Jízdní pruh zazubený - pláň
Jízdní pruh zazubený – kubatury

Jízdní pruh zazubený – referenční bod - povrch

Download a cena

Extravilánové silniční podsestavy jsou dodávány společně s aplikací Civil Tools.

Zákazníci s aktivním předplatným Autodesk® Civil 3D® od Arkance Systems mají Extravilánové silniční podsestavy k dispozici zdarma v rámci balíčku bonus nástrojů CS+.

Instalační medium je možné stáhnout z Helpdesku Arkance Systems, případně ze Stránky správ licencí Holixa.

Návod na instalaci Civil Tools a Extravilánových silničních podsestav

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

Civil Tools

Aplikace rozšiřuje Autodesk Civil 3D o funkce pro efektivnější tvorbu a editaci BIM projektů inženýrských a dopravních staveb.

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE
  Blog o produktu Autodesk Civil 3D a souvisejících aplikacích
  BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy