Autodesk Inventor Nastran 2023 od Arkance Systems - ikona produktu

Autodesk Inventor Nastran

Autodesk Inventor Nastran (dříve “Nastran In-CAD”) představuje univerzální nástroj analýzy metodou konečných prvků (FEA) pro konstruktéry a výpočtáře.

Poskytuje širokou škálu simulací zajištěných ověřenými řešiči Autodesk Nastran přímo v prostředí kompatibilních aplikací pro simulaci chování zařízení v reálném prostředí. Dříve než zahájíte výrobu nového produktu ověřte kompletní rozsah možného zatížení.

Autodesk Inventor Nastran 2023 od Arkance Systems - produktový obrázek

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Autodesk Inventor Nastran (dříve “Nastran In-CAD”) je od 7.8.2017 součástí sady Product Design & Manufacturing Collection

Co je Autodesk Inventor Nastran

Rodina produktů Autodesku pro digitální prototypy je nyní rozšířena o simulační aplikace přímo založené na technologii NASTRAN – Autodesk Nastran 2015/2016/2017/2018 a zejména Autodesk Nastran In-CAD 2015/2016/2017/2018/2019, nyní Autodesk Inventor Nastran 2020/2021/2022/2023. Ty doplňují stávající portfolio desktop a cloud aplikací Autodesku pro simulace využívající metodu konečných prvků (MKP/FEM), výpočetní fluidní dynamiku (CFD), simulace plastů a kompozitních materiálů.

CAE software Autodesk Nastran analyzuje lineární a nelineární zatížení, dynamiku a přenosy tepla v konstrukcích a mechanických součástech. Výsledky a vlivy změn parametrů řešení můžete pozorovat v reálném čase. Analýzy pomáhají získat přesné výsledky složitých simulací digitálních prototypů, otestovat inovativní koncepty a optimalizovat návrhy ještě na začátku výrobního procesu.

Autodesk Nastran je aplikace určená pro Windows (jako solver, tedy vyžaduje pre- a postprocesor), kdežto Autodesk Nastran In-CAD je nadstavbový modul pro Autodesk Inventor a Dassault SolidWorks. Umožňuje tak analyzovat 3D modely přímo v prostředí CAD aplikace.

Funkce Inventor Nastran (In-CAD)

Frekvenční odezva

Zjistěte strukturální harmonickou odpověď

Pádové testy

Řešte pádové simulace a nárazy

Normální režimy

Omezte vliv vibrací a zkoumejte vliv tuhosti na přirozené frekvence.

Únavová životnost

Vyhodnoťte dlouhodobou strukturální odolnost.

Nelineární statika a přechodová odezva

Prozkoumejte dynamickou odezvu na dynamická zatížení.

Automatizovaná pádová zkouška

Automatizujte simulaci nárazu a pádové testy.

Kontakty

Prověřte přirozené interakce mezi součástmi.

Pokročilé materiálové modely

Pracujte s kovy, gumou a měkkými materiály.

Kompozity

Snadno pracujte s komplexními vrstvami materiálů.

Přechodová odezva

Ověřte strukturální odpověď v čase.

Odezva na náhodné buzení

Analyzujte strukturální odezvu na náhodné buzení.

Integrace do Inventoru

Překročte rámec základních analýz přímo v Inventoru.

Integrace do Solidworks

Provádějte pokročilé analýzy přímo v Solidworks.

Řešič Autodesk Nastran

Získejte přesné výsledky pokročilých analýz.

Flexibilní využití

Sdílejte software napříč platformami.

Modelování nosníků

Využívejte příčné řezy a optimalizaci geometrie.

Šrouby a spoje

Počítejte přesně s méně elementy.

Inteligentní síťování (asociativita)

Vytvořená sít se přizpůsobí změnám modelu.

Předpětí

Prozkoumejte hladinu napětí, která určuje provozní tuhost.

Únavová životnost

Zjistěte strukturální životnost při statickém zatížení.

Přenos tepla

Zamezte poruchám zařízení vlivem vysokého termálního zatížení.

Lineární vzpěr

Zkontrolujte sestavy proti náhlým poruchovým stavům.

Lineární statika

Zjistěte tlak, napětí a deformace.

Pro koho je určen Autodesk Inventor Nastran

Inventor Nastran je určen pro konstruktéry a výpočtáře-analytiky používající Autodesk Inventor nebo SolidWorks, kteří potřebují řešení pro pokročilé simulace s funkcemi pro mechanickou, dynamickou a tepelnou analýzu navrhovaných výrobků. Autodesk Inventor Nastran je široce využitelný FEA/MKP nástroj pracující přímo v prostředí CAD aplikace a využívající všeobecně uznávaný, robustní a přesný řešič Autodesk Nastran.

Na rozdíl od aplikací SolidWorks Simulation, ANSYS Professional, PTC Creo Simulate, Siemens NX CAE, CD-adapco a dalších nástrojů poskytuje Autodesk Inventor Nastran (In-CAD) řešič s high-end technologií přímo v prostředí CAD systému. Poskytuje tak úspěšnější konvergenci řešení nelineárních simulací, včetně kompozitních materiálů. Jediný produkt se síťovou licencí můžete využívat na více CAD platformách. Nabízí širokou škálu simulačních funkcí a typů analýz, včetně nelineárního zatížení, dynamiky a přenosu tepla.

Galerie:

Požadavky na software a hardware:

Nastran In-CAD 2019, 2018, 2017, 2016 a 2015:

Hardware: Pentium 4, XEON min. 2GHz, i5/i7, min. 2GB RAM (doporučeno 32GB+), 40GB HDD (doporučen SSD 512GB), grafika 1280×1024 s min. 512MB RAM (lépe 1GB), LAN karta

Software: Windows 7 sp1, Windows 8/8.1, Windows 10 – 64bit verze

Hlavní novinky Autodesk Inventor Nastran 2020

 • Podrobně viz blog

Hlavní novinky Autodesk Nastran In-CAD 2016

 • Momentová zatížení na plochách objemových elementů
  • Objemové elementy postrádají rotační stupně volnosti
  • Automaticky vypočítává ekvivalent potřebného zatížení
 • Zatížení vzdálenou silou
  • Zatížení může být zadáno kdekoliv na modelu
  • Není omezeno na geometrické entity
  • Síla je kalkulována a přiřazena přímo
 • Automatický kontakt
  • Nyní je podporován pro geometrii
  • Tolerance je uložena v analýze
 • Vylepšené zobrazení průběhu síťování
  • Sleduje jak daleko je v procesu síťování
  • Nejdříve síťuje vnější povrch
  • Odtud pokračuje k objemovým elementům
 • Zlepšení XY vykreslování
  • Přidána schopnost vykreslovat umístění uzlů
  • Výsledky jsou nyní filtrovány na základě výběru uzlů/elementů
 • Výběrový filtr pro geometrii
  • Umožňuje filtrování mezi plochami, hranami a uzly
  • Pravý klik v dialogu pro vybrané entity
 • Podpora prostředí pro In-CAD
  • Nyní Add-In přidán do Prostředí
  • Vylepšený výkon
 • Výsledky
  • Funkce sondy přidána do ribbonu
  • Možnost dotazovat se na výsledky v modelu
 • Načítání výsledků
  • Defaultně výsledky nejsou načítány automaticky při spuštění/ukončení prostředí
  • Nová volba pro automatické načítání výsledků
 • Jednotky
  • Dvojklik na Jednotky ve stromu otevře dialog jednotek
  • Výchozí jednotky budou přebírány z CAD systému
 • Aktualizována terminologie kontaktů
  • Aktualizovaná terminologie kontaktů je konzistentní s Inventorem
  • V bublině bude zobrazována terminologie Nastranu
 • Snadný přístup k materiálové knihovně
  • Materiálová databáze je automaticky načtena
  • Můžete použít existující knihovnu nebo načíst svoji vlastní
 • Zobrazení koeficientu bezpečnosti
  • Nová defaultní šablona pro koeficient bezpečnosti
  • Měřítko je automaticky inverzní, ukazuje nejnižší koeficient bezpečnosti červeně

Porovnání CAE funkcí

Porovnání funkcí jednotlivých simulačních nástrojů Autodesk řady 2016/2017/2018/2019/2020:

Funkce Inventor Professional Inventor Nastran
(Nastran In-CAD)
CAD modely/integrace
Integrace do Autodesk Inventoru
CAD translátory
CAD asociativita na Autodesk Inventor
CAD asociativita na SolidWorks
CAD asociativita na Pro/Engineer a Creo
CAD asociativita na Solid Edge
CAD asociativita na CATIA V5
CAD asociativita na STEP
CAD asociativita na NX
Preprocessing
Integrace parametrů Inventoru o
Knihovna materiálů
Modelování 2D, prutů a desek
Automatické síťování povrchů (surface meshing) o
Automatické síťování objemů (tetrahedral meshing)
Automatické síťování prutů (line meshing) o
Kontaktní modelování
Tuhý kontakt (rigid bonding)
Odsazený tuhý kontakt (offset bonded)
Obecný plošný kontakt s třením (surface contact w. friction)
Kluzný kontakt bez oddělení (sliding contact w/o separation)
Kontakt s oddělením bez prokluzu (separation contact w/o sliding)
Nalisovaný kontakt (lineární, s nebo bez kluzu) (shrink fit contact)
Tepelný kontakt (s nebo bez odporu) (thermal contact)
Přenos tepla
Ustálený přenos tepla (steady-state heat transfer)
Neustálený přenos (transient heat transfer)
Lineární strukturální analýzy
Statické zatížení (static stress) o
Únava (multi-axial, vibration fatigue)
Vlastní (modální) frekvence (natural frequency/modal analysis) o
Předepjatá modální analýza (modal w. load stiffening) o
Spektrum odezvy na šokové zatížení (response spectrum)
Náhodné vibrace (random vibration)
Frekvenční odezva na spojité harmonické zatížení (frequency response)
Přechodné zatížení (transient modal superposition/direct integration)
Ztráta vzpěrné stability, borcení (critical buckling)
Dynamic Design Analysis Method (DDAM) o
Nelineární strukturální analýzy
Velká posunutí (large displacement)
Velká přetvoření (large strains)
Nelineární materiálové modely (nonlinear material models)
Pohyb pružného a tuhého tělesa (flexible and rigid body motion) o
Nelineární ztráta stability (nonlinear buckling)
Automatická analýza nárazu
Explicitní řešič (dynamický a kvazi-statický)
Dělení/odstraňování materiálu (material removal/deletion)
Multiphysics
Teplotní zatížení (thermal-structural coupling)
Teplotní zatížení od tekutiny (CFD) (fluid-thermal coupling)
Tlakové zatížení od tekutiny (fluid-structural coupling)
Interoperabilita s Autodesk CFD
Interoperabilita s Autodesk Moldflow
Postprocessing
Zobrazení barevných kontur o
Zobrazení vektorů
Zobrazení izočar a izopovrchů
Uživatelské typy výsledků
Linearizace napětí
Roviny řezu
Roviny zrcadlení
3D vizualizace 2D elementů, desek, prutů
Animace o
Export obrázků a CSV souborů o
Uživatelské reporty (PDF, HTML, Word)
Obecné
Paralelní řešiče pro Windows
Spolupráce s Autodesk Vault
Možnost ruční úpravy generovaného souboru pro řešič

Pozn.: “o” znamená částečnou podporu

Další informace

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE